Visa allt om Sala Brand Aktiebolag
Visa allt om Sala Brand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 162 691 153 728 143 485 135 343 110 752 106 882 88 089 79 721 75 534 61 657
Övrig omsättning 343 197 445 11 313 7 451 316 - 71
Rörelseresultat (EBIT) -2 075 819 -108 2 795 -194 5 722 -549 1 330 4 824 1 354
Resultat efter finansnetto -2 704 252 -358 2 257 -781 5 338 -874 1 098 4 682 1 061
Årets resultat -1 699 168 23 1 294 -24 2 893 139 776 2 439 742
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 81 136 121 179 294 246 341 266 311
Omsättningstillgångar 57 308 71 643 56 862 65 864 32 957 43 953 24 636 34 161 21 738 28 746
Tillgångar 57 358 71 724 56 997 65 985 33 136 44 248 24 882 34 502 22 004 29 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 966 4 665 4 497 5 568 4 274 5 798 2 905 5 731 5 455 3 107
Obeskattade reserver 0 1 005 907 1 310 740 1 520 153 1 249 1 249 0
Avsättningar (tkr) 396 377 434 426 696 467 311 218 119 184
Långfristiga skulder 0 0 5 152 648 1 202 2 444 3 981 2 868 2 034 0
Kortfristiga skulder 49 997 65 678 46 007 58 034 26 224 34 019 17 531 24 436 13 147 25 766
Skulder och eget kapital 57 358 71 724 56 997 65 985 33 136 44 248 24 882 34 502 22 004 29 056
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 171 1 812 1 957 - - 1 588 512 666 604 665
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 229 11 702 10 900 11 717 11 980 8 686 9 248 8 749 8 109 7 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 095 5 531 5 184 4 527 4 668 3 994 3 560 3 453 3 325 3 050
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 1 500 0 0 500 90
Omsättning 163 034 153 925 143 930 135 354 111 065 106 889 88 540 80 037 75 534 61 728
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 38 39 35 35 32 31 31 29 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 519 4 045 3 679 3 867 3 164 3 340 2 842 2 572 2 605 2 284
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 512 468 475 485 455 444 433 450 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 044 873 -52 2 896 -78 5 830 -454 1 425 5 089 1 461
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,83% 7,14% 6,02% 22,20% 3,62% 21,33% 10,50% 5,54% 22,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,59% 1,14% -0,18% 4,24% -0,56% 12,95% -2,20% 3,87% 22,16% 4,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,27% 0,53% -0,07% 2,07% -0,17% 5,36% -0,62% 1,68% 6,46% 2,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,22% 15,46% 15,42% 17,94% 18,93% 24,90% 23,98% 18,39% 31,66% 19,75%
Rörelsekapital/omsättning 4,49% 3,88% 7,57% 5,79% 6,08% 9,29% 8,07% 12,20% 11,37% 4,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,14% 7,60% 9,13% 9,99% 14,54% 15,64% 12,13% 19,28% 28,88% 10,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,26% 60,32% 72,35% 81,48% 69,79% 94,53% 76,06% 79,12% 106,34% 75,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...