Visa allt om Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB
Visa allt om Kontrollerad Bilverkstad i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 537 12 090 11 306 13 331 10 743 8 699 6 296 3 718 4 358 3 346
Övrig omsättning 13 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -196 541 385 471 -198 472 896 269 411 -190
Resultat efter finansnetto -194 532 377 462 -195 500 890 268 465 -152
Årets resultat -56 308 217 360 0 267 481 136 313 53
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 8 14
Omsättningstillgångar 5 799 5 540 5 076 5 472 5 387 5 105 4 349 2 959 2 754 2 111
Tillgångar 5 799 5 540 5 076 5 472 5 387 5 105 4 349 2 962 2 762 2 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 536 2 592 2 284 2 067 2 391 2 391 2 124 1 644 1 508 1 195
Obeskattade reserver 307 519 438 342 342 543 413 184 110 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 956 2 430 2 354 3 063 2 654 2 172 1 812 1 134 1 144 880
Skulder och eget kapital 5 799 5 540 5 076 5 472 5 387 5 105 4 349 2 962 2 762 2 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 522 706 726 697 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 030 1 960 1 539 1 217 351 354 220 380 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 918 900 718 569 289 680 563 660 629
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 550 12 090 11 306 13 331 10 743 8 699 6 296 3 718 4 358 3 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 307 3 023 2 827 4 444 3 581 4 350 3 148 1 859 2 179 1 673
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 774 771 762 775 613 581 810 800 867 793
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -196 541 385 471 -198 472 898 275 422 -175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,57% 6,93% -15,19% 24,09% 23,50% 38,17% 69,34% -14,69% 30,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,33% 9,82% 7,60% 8,79% -3,27% 10,09% 20,67% 9,28% 17,09% -6,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,67% 4,50% 3,41% 3,61% -1,64% 5,92% 14,28% 7,40% 10,83% -4,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,64% 25,72% 24,08% 18,07% 25,44% 33,72% 40,30% 49,09% 36,94% 36,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,86% 54,09% 51,73% 42,65% 49,06% 54,68% 55,84% 60,08% 57,47% 57,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,18% 227,98% 215,63% 178,65% 202,98% 235,04% 240,01% 260,93% 240,73% 239,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...