Visa allt om XOXO AB
Visa allt om XOXO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 0 5 165 120 1 157 863 379 573 598
Övrig omsättning - - - 15 21 55 - 1 3 2
Rörelseresultat (EBIT) 6 -14 -15 133 -36 88 28 -48 28 -16
Resultat efter finansnetto 2 -14 -18 128 -53 51 -6 -66 5 -25
Årets resultat 2 -11 -18 114 -53 51 -6 -66 5 -25
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 22 32 42 0 472 447 581 457 552
Omsättningstillgångar 188 134 139 215 210 235 206 262 179 269
Tillgångar 367 156 171 257 210 708 654 843 636 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 72 83 101 51 105 54 60 126 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 197 30 30 80 81 505 439 545 294 275
Kortfristiga skulder 96 54 58 75 76 99 160 238 216 425
Skulder och eget kapital 367 156 171 257 210 708 654 843 636 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 0 5 180 141 1 212 863 380 576 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 -4 -5 139 8 222 162 73 133 -5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -96,97% 37,50% -89,63% 34,07% 127,70% -33,86% -4,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,63% - -8,77% 52,14% -17,14% 12,43% 4,28% -5,69% 4,56% -1,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,29% - -300,00% 81,21% -30,00% 7,61% 3,24% -12,66% 5,06% -2,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 98,18% 20,83% 32,50% 54,46% 73,09% 59,34% 50,84%
Rörelsekapital/omsättning 219,05% - 1 620,00% 84,85% 111,67% 11,75% 5,33% 6,33% -6,46% -26,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,16% 46,15% 48,54% 39,30% 24,29% 14,83% 8,26% 7,12% 19,81% 14,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,83% 248,15% 239,66% 286,67% 276,32% 181,82% 82,50% 81,93% 51,85% 46,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...