Visa allt om Modernista AB
Visa allt om Modernista AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 98 105 1 402 1 612 1 270 3 326 3 429 5 029 3 801 5 716
Övrig omsättning 97 2 2 69 1 587 1 917 1 145 1 583 1 660 1 043
Rörelseresultat (EBIT) 2 14 94 128 166 253 434 256 2 103
Resultat efter finansnetto 2 8 33 23 131 75 96 -51 -345 -101
Årets resultat 2 6 25 18 96 55 91 7 -110 14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 975 1 165 1 165 1 205 1 305 2 535 8 70 406 749
Omsättningstillgångar 11 -104 216 402 1 166 955 6 832 6 794 6 587 6 425
Tillgångar 986 1 061 1 381 1 607 2 471 3 490 6 840 6 864 6 993 7 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 557 555 550 525 507 411 355 264 257 367
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 58 293
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 183 574 883 1 394 1 050 1 142 1 174 1 295
Kortfristiga skulder 429 506 649 508 1 081 1 686 5 435 5 458 5 505 5 219
Skulder och eget kapital 986 1 061 1 381 1 607 2 471 3 490 6 840 6 864 6 993 7 173
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 132 66 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 669 924 703 912 780 1 104 1 207 1 191
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 210 290 240 267 243 346 385 366
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 195 107 1 404 1 681 2 857 5 243 4 574 6 612 5 461 6 759
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 3 3 4 4 4 4 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 467 537 318 832 857 1 257 634 1 143
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 293 405 236 299 259 403 279 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 14 94 128 166 253 495 591 342 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,67% -92,51% -13,03% 26,93% -61,82% -3,00% -31,82% 32,31% -33,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,20% 1,41% 6,81% 7,97% 6,72% 7,28% 6,37% 3,76% 0,04% 1,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,04% 14,29% 6,70% 7,94% 13,07% 7,64% 12,72% 5,13% 0,08% 1,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -95,92% 20,00% 71,04% 86,79% -18,03% -49,43% 25,66% 23,32% 24,60% 29,25%
Rörelsekapital/omsättning -426,53% -580,95% -30,88% -6,58% 6,69% -21,98% 40,74% 26,57% 28,47% 21,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,49% 52,31% 39,83% 32,67% 20,52% 11,78% 5,19% 3,85% 4,27% 8,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,56% -20,95% 20,34% 19,69% 69,47% 16,61% 30,62% 26,88% 22,85% 47,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...