Visa allt om Restaurang Atrium Aktiebolag
Visa allt om Restaurang Atrium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 3 123 19 148 22 342 18 980 17 775 18 800 21 421 17 655
Övrig omsättning - 120 6 338 60 1 1 34 47 85 55
Rörelseresultat (EBIT) -813 -505 4 564 1 732 2 956 697 925 812 3 195 2 145
Resultat efter finansnetto -813 -515 4 562 1 726 2 919 665 882 821 3 219 2 154
Årets resultat -613 -6 29 1 224 200 11 32 13 2 1 138
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 104 193 331 304 467 570 341
Omsättningstillgångar 1 474 2 134 5 819 5 240 4 617 4 487 4 179 4 644 5 585 5 681
Tillgångar 1 474 2 134 5 819 5 344 4 810 4 819 4 483 5 111 6 155 6 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 153 1 765 1 771 1 742 518 318 307 274 261 1 460
Obeskattade reserver 0 200 710 745 707 585 585 585 585 550
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 322 169 3 338 2 858 3 584 3 915 3 591 4 251 5 309 4 012
Skulder och eget kapital 1 474 2 134 5 819 5 344 4 810 4 819 4 483 5 111 6 155 6 022
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 050 995 1 019 968 747
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 387 1 481 5 818 6 392 4 123 3 818 3 897 3 858 3 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader 5 196 592 1 893 1 920 1 639 1 416 1 737 1 738 1 662
Utdelning till aktieägare 900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200
Omsättning 0 120 9 461 19 208 22 343 18 981 17 809 18 847 21 506 17 710
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 6 17 18 15 14 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 521 1 126 1 241 1 265 1 270 1 253 1 428 1 261
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 626 356 463 472 471 454 458 450 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -813 -505 4 619 1 808 3 114 913 1 122 1 002 3 371 2 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -83,69% -14,30% 17,71% 6,78% -5,45% -12,24% 21,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 78,85% 32,86% 62,02% 14,73% 20,66% 16,69% 52,72% 36,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 146,91% 9,17% 13,35% 3,74% 5,21% 4,54% 15,15% 12,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 66,70% 71,79% 70,79% 69,50% 69,42% 67,61% 70,93% 71,15%
Rörelsekapital/omsättning - - 79,44% 12,44% 4,62% 3,01% 3,31% 2,09% 1,29% 9,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,22% 90,02% 39,95% 42,87% 21,60% 15,55% 16,47% 13,60% 11,08% 30,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 457,76% 1 262,72% 174,33% 175,37% 117,47% 104,50% 104,73% 97,39% 93,92% 129,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...