Visa allt om Gävle Äventyrsbutik AB
Visa allt om Gävle Äventyrsbutik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 424 14 988 15 604 16 990 17 627 20 470 17 506 14 781 13 688 12 301
Övrig omsättning 173 84 - - 31 48 11 - 50 125
Rörelseresultat (EBIT) -202 -53 429 1 157 482 623 1 958 746 567 1 039
Resultat efter finansnetto -213 -141 614 1 132 519 593 2 016 742 474 1 026
Årets resultat 205 104 439 764 310 500 1 214 528 254 522
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 217 540 1 314 1 111 2 507 1 447 1 283 1 133 836
Omsättningstillgångar 9 050 9 280 10 071 8 495 8 255 6 566 6 525 4 430 4 254 4 634
Tillgångar 9 092 9 497 10 611 9 809 9 366 9 073 7 972 5 713 5 387 5 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 206 5 000 4 896 4 458 3 694 3 883 3 783 2 769 2 442 2 338
Obeskattade reserver 779 1 257 1 563 1 519 1 432 1 326 1 429 1 061 1 061 989
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 18 91 164 237 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 107 3 221 4 061 3 668 4 003 3 864 2 759 1 883 1 884 2 144
Skulder och eget kapital 9 092 9 497 10 611 9 809 9 366 9 073 7 972 5 713 5 387 5 470
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 397 320 317 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 656 2 576 2 933 2 968 2 958 3 225 1 953 1 643 1 431 1 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 097 1 066 1 241 1 260 1 329 1 326 1 026 894 795 745
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 500 400 200 200 150
Omsättning 14 597 15 072 15 604 16 990 17 658 20 518 17 517 14 781 13 738 12 426
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 9 9 9 8 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 803 1 874 1 734 1 888 1 959 2 274 2 188 2 112 1 955 2 050
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 463 468 473 483 515 428 412 368 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -119 37 519 1 256 609 684 2 052 848 663 1 068
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,76% -3,95% -8,16% -3,61% -13,89% 16,93% 18,44% 7,99% 11,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,24% -0,53% 6,02% 11,92% 5,94% 6,91% 25,31% 13,32% 10,53% 19,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,78% -0,33% 4,10% 6,88% 3,15% 3,06% 11,53% 5,15% 4,14% 8,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,30% 41,59% 46,46% 47,09% 40,89% 38,82% 44,76% 38,94% 39,09% 40,44%
Rörelsekapital/omsättning 41,20% 40,43% 38,52% 28,41% 24,12% 13,20% 21,51% 17,23% 17,31% 20,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,94% 62,97% 57,63% 56,86% 50,71% 53,57% 60,66% 61,84% 59,51% 55,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,79% 35,08% 48,17% 41,96% 31,23% 28,36% 96,59% 54,06% 35,46% 73,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...