Visa allt om Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)
Visa allt om Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 626 970 570 999 578 628 589 464 639 794 641 751 600 453 611 704 552 701 474 859
Övrig omsättning - - - 4 855 17 858 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 684 -4 828 1 944 4 091 19 759 12 928 12 881 -37 360 14 877 12 885
Resultat efter finansnetto 23 284 -5 988 417 2 307 17 034 9 061 9 741 -39 980 12 374 10 995
Årets resultat 26 946 -5 982 1 232 3 371 18 938 10 153 11 131 -38 573 13 365 11 560
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 164 880 164 695 164 812 175 008 185 390 190 615 196 057 203 257 218 491 142 265
Omsättningstillgångar 145 118 129 859 140 026 137 854 156 104 181 759 145 299 145 963 161 724 131 433
Tillgångar 309 998 294 554 304 838 312 862 341 494 372 374 341 356 349 220 380 215 273 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 860 123 629 129 438 129 694 125 614 108 610 100 679 88 996 128 103 84 906
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 18 857 18 732 19 062 21 845 19 416 0 14 110 24 815 30 386 22 395
Långfristiga skulder 6 419 6 522 3 146 1 601 4 463 28 217 23 316 24 860 33 944 10 306
Kortfristiga skulder 134 862 145 671 153 192 159 722 192 001 235 547 203 251 210 549 187 782 156 092
Skulder och eget kapital 309 998 294 554 304 838 312 862 341 494 372 374 341 356 349 220 380 215 273 698
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 11 145 10 570 7 817 8 636 12 563 7 576 9 834 10 195 2 559 2 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 221 458 216 293 219 226 217 456 223 929 225 573 224 944 258 911 226 299 187 745
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 108 214 96 312 100 890 103 026 108 089 104 478 107 014 121 011 99 997 87 363
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 626 970 570 999 578 628 594 319 657 652 641 751 600 453 611 704 552 701 474 859
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 477 469 464 495 557 590 612 661 620 553
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 314 1 217 1 247 1 191 1 149 1 088 981 925 891 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 727 724 731 712 671 634 590 603 543 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 754 2 708 10 257 13 541 30 052 23 859 24 781 -13 233 25 824 25 612
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,80% -1,32% -1,84% -7,87% -0,30% 6,88% -1,84% 10,68% 16,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,04% -1,52% 0,82% 1,54% 5,94% 3,52% 3,87% -10,59% 4,07% 4,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,97% -0,78% 0,43% 0,82% 3,17% 2,04% 2,20% -6,04% 2,80% 2,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,93% 95,93% 95,65% 94,87% 94,23% 95,31% 95,41% 95,93% 96,18% 95,31%
Rörelsekapital/omsättning 1,64% -2,77% -2,28% -3,71% -5,61% -8,38% -9,65% -10,56% -4,71% -5,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,34% 41,97% 42,46% 41,45% 36,78% 29,17% 29,49% 25,48% 33,69% 31,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,55% 89,09% 91,34% 86,25% 80,54% 76,49% 70,58% 68,50% 85,21% 82,93%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 642 24 067 25 531 58 752 62 686 58 148 26 639 33 227 29 550 15 213
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 062 -318 -272 28 895 8 054 1 292 -15 160 -24 299 -3 897 -15 173
Resultat efter finansnetto 6 451 5 273 -31 016 28 221 27 142 6 359 -16 767 -25 401 6 156 -10 717
Årets resultat 21 138 5 273 -31 016 15 521 25 771 6 359 -9 101 -25 401 6 156 -10 717
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 820 211 845 222 012 248 941 242 992 247 693 246 180 246 441 243 818 172 149
Omsättningstillgångar 16 448 26 131 13 098 18 343 20 056 19 857 3 856 44 674 15 187 11 339
Tillgångar 226 268 237 976 235 110 267 284 263 048 267 550 250 036 291 115 259 005 183 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 732 166 594 160 841 191 857 176 336 150 565 144 332 131 899 154 016 112 915
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 601 0 4 048 14 110 24 860 33 944 9 450
Kortfristiga skulder 38 536 71 382 74 269 73 826 86 712 112 937 91 594 134 356 71 045 61 123
Skulder och eget kapital 226 268 237 976 235 110 267 284 263 048 267 550 250 036 291 115 259 005 183 488
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 297 2 412 2 318 2 208 6 835 5 822 5 775 10 195 2 559 1 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 8 458 6 671 4 780 7 123 7 305 6 131
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 321 1 344 1 277 1 881 6 579 6 026 5 181 8 552 4 749 4 122
Utdelning till aktieägare 5 197 0 0 0 0 0 0 0 5 197 0
Omsättning 23 642 24 067 25 531 58 752 62 686 58 148 26 639 33 227 29 550 15 213
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 18 20 14 26 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 23 642 24 067 25 531 58 752 3 483 2 907 1 903 1 278 1 847 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 218 3 749 3 385 5 116 1 312 1 001 1 169 1 064 979 835
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 274 1 249 2 201 31 611 10 359 3 006 -13 628 -20 464 -1 458 -12 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,77% -5,73% -56,54% -6,28% 7,80% 118,28% -19,83% 12,44% 94,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,90% 2,26% -13,10% 10,76% 10,67% 3,03% -6,06% -8,23% 2,99% -5,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,77% 22,35% -120,60% 48,95% 44,79% 13,92% -56,90% -72,09% 26,18% -66,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -93,43% -188,02% -239,60% -94,44% -106,33% -160,07% -329,36% -269,91% -189,03% -327,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,97% 70,00% 68,41% 71,78% 67,04% 56,28% 57,72% 45,31% 59,46% 61,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,68% 36,61% 17,64% 24,85% 23,13% 17,58% 4,21% 33,25% 21,36% 18,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...