Visa allt om The Card Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om The Card Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 17 626 17 597 18 375 16 695 14 769 14 808 12 441 11 791 11 565 10 159
Övrig omsättning 76 97 165 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -1 967 -893 12 -895 3 221 245 -146 541 1 028
Resultat efter finansnetto -32 -1 999 -888 27 -928 3 207 200 -125 541 1 001
Årets resultat -32 -364 -888 13 5 32 160 1 271 3 041 5 001
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 727 4 464 4 314 1 465 1 416 529 525 333 388 582
Omsättningstillgångar 7 002 5 041 5 117 6 979 7 470 7 759 16 387 11 790 19 773 14 952
Tillgångar 10 729 9 505 9 431 8 444 8 886 8 288 16 911 12 121 20 161 15 533
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 570 1 602 1 966 2 854 2 841 2 836 8 804 8 644 14 203 11 162
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 159 7 903 7 465 5 589 6 045 5 452 8 107 3 477 5 958 4 371
Skulder och eget kapital 10 729 9 505 9 431 8 444 8 886 8 288 16 911 12 121 20 161 15 533
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 840 0 250 480 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 380 4 961 4 404 4 284 5 582 2 438 3 073 2 867 2 382 1 984
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 436 1 854 1 701 1 648 2 041 1 166 1 104 1 208 976 845
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 6 000 0 4 000 0
Omsättning 17 702 17 694 18 540 16 695 14 769 14 808 12 441 11 791 11 565 10 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 12 10 10 14 12 10 11 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 958 1 466 1 838 1 670 1 055 1 234 1 244 1 072 1 285 1 016
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 704 600 667 651 588 414 460 449 496 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 654 -549 451 572 -447 3 505 354 190 762 1 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,16% -4,23% 10,06% 13,04% -0,26% 19,03% 5,51% 1,95% 13,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,08% -20,61% -9,21% 0,56% -10,04% 38,88% 1,67% -0,92% 2,76% 6,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,05% -11,13% -4,73% 0,28% -6,04% 21,76% 2,27% -0,95% 4,82% 10,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,24% -16,26% -12,78% 8,33% 9,65% 15,58% 66,55% 70,50% 119,46% 104,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,63% 16,85% 20,85% 33,80% 31,97% 34,22% 52,06% 71,31% 70,45% 71,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,83% 62,99% 67,30% 124,87% 123,57% 142,31% 202,13% 339,09% 331,87% 342,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...