Visa allt om ARICO i Lysekil AB
Visa allt om ARICO i Lysekil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 216 105 760 1 885 1 526 4 097 6 068 4 214 2 831 2 231
Övrig omsättning - - - - - 167 108 - - 69
Rörelseresultat (EBIT) -394 -247 -48 252 10 220 863 -73 30 41
Resultat efter finansnetto -443 -294 -100 200 -35 175 806 -119 8 7
Årets resultat -443 -294 -17 265 5 188 549 -119 8 7
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 941 1 933 2 096 381 503 652 1 072 938 1 124
Omsättningstillgångar 31 70 64 712 1 934 1 909 2 043 784 503 489
Tillgångar 144 1 011 1 997 2 808 2 315 2 412 2 696 1 856 1 442 1 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -162 281 1 375 1 392 1 127 1 123 934 385 504 451
Obeskattade reserver 0 0 0 83 204 244 257 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 730 622 1 333 984 1 046 1 504 1 471 938 1 162
Skulder och eget kapital 144 1 011 1 997 2 808 2 315 2 412 2 696 1 856 1 442 1 613
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 454 645 487 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 313 399 386 652 1 162 939 797 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 306 295 101 119 131 360 595 425 254 188
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 216 105 760 1 885 1 526 4 264 6 176 4 214 2 831 2 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 2 2 4 6 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 380 943 763 1 024 1 011 843 944 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 208 254 259 366 401 370 350 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -371 -218 -7 353 171 422 1 309 253 301 671
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 105,71% -86,18% -59,68% 23,53% -62,75% -32,48% 44,00% 48,85% 26,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -272,92% -24,43% -2,40% 8,97% 0,48% 9,12% 32,01% -3,93% 2,22% 2,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -181,94% -235,24% -6,32% 13,37% 0,72% 5,37% 14,22% -1,73% 1,13% 1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,46% -628,57% -73,42% -32,94% 62,25% 21,06% 8,88% -16,30% -15,37% -30,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -112,50% 27,79% 68,85% 51,75% 55,18% 53,84% 41,51% 20,74% 34,95% 27,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,88% 9,59% 10,29% 53,41% 196,54% 182,50% 135,84% 53,30% 53,62% 42,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...