Visa allt om Hållanders Sågverk Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 200 561 177 669 133 955 122 080 127 645 107 721 91 400 93 466 101 610 85 354
Övrig omsättning 639 72 290 30 30 733 15 688 396 405
Rörelseresultat (EBIT) 65 384 40 102 14 970 14 997 16 416 9 681 1 897 4 956 7 655 2 919
Resultat efter finansnetto 65 418 42 058 14 978 15 380 16 470 9 625 1 898 5 000 7 859 3 978
Årets resultat 51 410 33 052 11 669 11 989 12 777 7 425 1 402 3 864 6 084 4 278
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 010 60 918 50 495 48 919 35 185 31 381 33 442 26 818 30 489 33 418
Omsättningstillgångar 115 705 83 166 56 194 47 236 46 226 39 671 31 409 38 395 40 858 32 721
Tillgångar 200 715 144 084 106 689 96 154 81 411 71 051 64 851 65 213 71 347 66 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 764 110 854 83 015 71 346 59 216 49 439 46 614 49 212 53 348 51 264
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 850 9 854 7 009 6 362 5 843 5 139 4 714 4 984 5 457 5 923
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 101 23 376 16 665 18 447 16 353 16 474 13 523 11 017 12 543 8 952
Skulder och eget kapital 200 715 144 084 106 689 96 154 81 411 71 051 64 851 65 213 71 347 66 140
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 6 074 5 258 1 068 1 020 1 073 1 004 987 1 008 1 040 956
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 915 8 566 7 112 6 836 6 117 5 914 5 646 5 599 5 602 5 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 229 6 174 3 495 3 810 3 597 3 270 3 171 3 281 3 156 2 952
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 201 200 177 741 134 245 122 110 127 675 108 454 91 415 94 154 102 006 85 759
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 20 19 17 18 18 17 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 116 8 076 6 698 6 425 7 509 5 985 5 078 5 498 5 977 5 021
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 954 920 614 648 690 599 572 607 603 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 72 745 46 716 20 992 20 378 21 779 15 724 7 210 11 711 15 284 11 043
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,88% 32,63% 9,73% -4,36% 18,50% 17,86% -2,21% -8,01% 19,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,63% 29,20% 14,04% 16,00% 20,23% 13,63% 2,95% 7,68% 11,03% 7,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,66% 23,68% 11,19% 12,60% 12,90% 8,99% 2,09% 5,36% 7,74% 5,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,38% 51,51% 42,04% 39,37% 46,81% 41,98% 39,68% 35,48% 39,82% 43,55%
Rörelsekapital/omsättning 36,20% 33,65% 29,51% 23,58% 23,40% 21,53% 19,57% 29,29% 27,87% 27,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,11% 76,94% 77,81% 74,20% 72,74% 69,58% 71,88% 75,46% 74,77% 77,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,50% 291,11% 232,13% 134,58% 219,99% 135,30% 100,03% 187,28% 207,45% 243,81%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 201 078 178 442 135 774 122 522 127 830 107 656 91 392 93 714 102 110 85 666
Övrig omsättning 1 820 1 209 150 30 30 720 0 539 396 405
Rörelseresultat (EBIT) 64 271 39 569 14 372 14 117 14 488 8 014 932 4 508 7 561 2 456
Resultat efter finansnetto 77 568 41 294 14 391 14 411 14 535 7 974 933 4 553 7 763 3 576
Årets resultat 88 990 26 119 9 234 9 514 9 082 4 761 1 553 4 258 6 413 5 150
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 199 42 078 30 213 28 206 26 306 28 121 29 975 23 714 25 532 26 717
Omsättningstillgångar 128 293 85 917 60 866 52 760 41 071 34 432 30 089 34 417 38 380 31 100
Tillgångar 196 492 127 995 91 079 80 967 67 376 62 553 60 063 58 131 63 912 57 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 627 67 138 46 519 37 285 27 771 21 688 21 528 23 975 27 717 25 304
Obeskattade reserver 4 502 36 168 28 192 25 662 23 472 20 666 18 895 20 051 20 999 21 511
Avsättningar (tkr) 1 520 1 356 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 842 23 334 16 368 18 019 16 133 20 197 19 641 14 105 15 196 11 003
Skulder och eget kapital 196 492 127 995 91 079 80 967 67 376 62 553 60 063 58 131 63 912 57 817
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 6 074 5 258 1 068 1 020 1 073 1 004 987 1 008 1 040 956
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 005 7 608 6 223 5 870 5 276 5 233 4 906 4 803 4 799 4 374
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 842 4 052 3 151 3 449 3 236 3 065 2 819 2 831 2 755 2 606
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 3 000 4 600 4 000 8 000 4 000
Omsättning 202 898 179 651 135 924 122 552 127 860 108 376 91 392 94 253 102 506 86 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 18 17 15 16 16 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 054 8 922 7 543 7 207 8 522 6 729 5 712 5 857 6 382 5 354
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 985 944 614 646 686 618 575 571 564 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 69 544 44 103 18 512 18 299 19 588 13 812 5 608 9 410 13 445 8 835
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,69% 31,43% 10,82% -4,15% 18,74% 17,80% -2,48% -8,22% 19,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,55% 32,27% 15,81% 17,80% 21,57% 12,83% 1,58% 7,84% 12,15% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,65% 23,15% 10,60% 11,76% 11,37% 7,45% 1,04% 4,86% 7,60% 4,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,49% 51,72% 41,98% 35,06% 42,86% 42,06% 34,62% 35,96% 40,32% 37,67%
Rörelsekapital/omsättning 42,99% 35,07% 32,77% 28,35% 19,51% 13,22% 11,43% 21,67% 22,70% 23,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,43% 74,49% 75,22% 70,77% 68,39% 60,44% 60,38% 68,15% 69,00% 71,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,54% 303,80% 265,42% 168,71% 191,58% 84,78% 62,51% 118,65% 155,51% 184,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!