Visa allt om Byggeffekt i Landvetter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 378 10 042 6 446 7 611 9 125 9 369 6 842 10 798 3 296 9 187
Övrig omsättning 0 27 302 159 9 109 82 52 1 646 2 009
Rörelseresultat (EBIT) -496 789 -140 88 273 673 254 1 638 319 -976
Resultat efter finansnetto 2 160 3 371 2 443 2 653 2 572 2 673 2 294 3 649 2 599 769
Årets resultat 1 695 2 515 1 426 2 038 1 713 1 846 1 648 2 086 2 071 -364
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 913 33 503 31 156 28 825 26 498 25 441 23 608 22 799 19 121 17 078
Omsättningstillgångar 6 440 6 728 10 121 6 830 6 799 6 299 6 007 4 699 5 105 8 079
Tillgångar 42 353 40 232 41 277 35 655 33 297 31 740 29 614 27 498 24 226 25 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 899 25 204 22 689 21 262 19 224 17 512 15 665 14 017 12 332 10 411
Obeskattade reserver 4 794 4 794 4 640 4 022 3 989 3 640 3 340 3 190 2 250 2 250
Avsättningar (tkr) 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176
Långfristiga skulder 5 540 5 602 6 012 5 647 5 390 5 340 5 798 6 168 5 628 5 730
Kortfristiga skulder 2 945 2 455 5 760 2 549 2 517 3 073 2 634 1 946 1 840 4 590
Skulder och eget kapital 42 353 40 232 41 277 35 655 33 297 31 740 29 614 27 498 24 226 25 158
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 939 1 284 1 240 1 590
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 236 640 642 707
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 400 151
Omsättning 6 378 10 069 6 748 7 770 9 134 9 478 6 924 10 850 4 942 11 196
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 595 2 511 2 149 2 537 3 042 3 123 1 711 2 700 824 2 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 344 530 527 418 407 395 298 486 472 1 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -197 1 092 163 426 539 937 656 2 004 683 -611
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,49% 55,79% -15,31% -16,59% -2,60% 36,93% -36,64% 227,61% -64,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,22% 8,55% 6,04% 7,48% 7,85% 8,99% 8,19% 14,20% 11,30% 4,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,68% 34,25% 38,68% 35,03% 28,64% 30,46% 35,44% 36,15% 83,07% 11,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,29% 44,31% 39,30% 59,11% 46,03% 48,69% 59,51% 47,25% 51,85% 37,93%
Rörelsekapital/omsättning 54,80% 42,55% 67,65% 56,25% 46,93% 34,43% 49,30% 25,50% 99,06% 37,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,34% 71,94% 63,74% 68,43% 67,08% 64,12% 61,69% 60,02% 58,15% 47,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,68% 274,05% 175,71% 267,95% 270,12% 204,98% 228,06% 241,47% 277,45% 176,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!