Visa allt om Svenska Ugnslackering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 * 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 10 452 8 891 8 226 6 977 6 110 7 371 6 900 5 311 7 166 8 372
Övrig omsättning 405 128 0 22 0 524 102 60 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 267 2 046 1 386 928 -332 1 358 -231 390 1 731 2 593
Resultat efter finansnetto 3 255 2 072 1 406 945 -307 1 416 -216 382 1 726 2 560
Årets resultat 1 731 1 204 809 545 241 826 129 767 919 1 398
Balansräkningar (tkr)
2021-08 * 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 2 188 2 452 2 897 3 299 3 060 3 183 3 180 2 875 2 615
Omsättningstillgångar 6 547 5 453 4 135 2 698 1 849 2 508 2 298 2 120 2 977 1 887
Tillgångar - 7 641 6 587 5 595 5 148 5 569 5 481 5 300 5 852 4 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 852 4 581 4 277 3 768 3 687 3 646 2 976 3 547 2 780 1 961
Obeskattade reserver 1 982 1 236 708 348 107 776 421 808 1 429 978
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 244 339 344 432 606 0 0 43 112 241
Kortfristiga skulder 2 581 1 484 1 259 1 046 748 1 147 2 084 901 1 530 1 322
Skulder och eget kapital - 7 641 6 587 5 595 5 148 5 569 5 481 5 300 5 852 4 502
Löner & utdelning (tkr)
2021-08 *
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 264 189 288 459 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - - - - 1 586 1 319 1 417 1 384 1 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - - - - - 747 516 583 638 590
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 163 0 156 700 0 143
Omsättning 10 857 9 019 8 226 6 999 6 110 7 895 7 002 5 371 7 166 8 372
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 8 8 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 742 1 482 1 371 997 764 921 986 759 1 024 1 196
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 517 492 385 387 334 295 333 356 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 445 2 347 1 795 1 350 56 1 647 26 545 1 975 2 855
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,56% 8,08% 17,90% 14,19% -17,11% 6,83% 29,92% -25,89% -14,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 27,31% 21,62% 17,27% -5,71% 25,52% -3,74% 7,51% 29,73% 57,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,26% 23,47% 17,31% 13,85% -4,81% 19,28% -2,97% 7,49% 24,28% 31,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,06% 85,47% 81,91% 85,90% 86,64% 84,98% 82,84% 82,15% 80,74% 77,72%
Rörelsekapital/omsättning 37,94% 44,64% 34,96% 23,68% 18,02% 18,46% 3,10% 22,95% 20,19% 6,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 72,57% 73,31% 72,20% 73,24% 76,34% 60,29% 78,82% 65,50% 59,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 250,45% 359,91% 318,35% 243,02% 222,99% 202,01% 102,64% 219,31% 185,29% 130,56%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2021-08 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!