Visa allt om L. O. W. AB
Visa allt om L. O. W. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 130 43 138 35 1 327 1 372 842 857 826 963
Övrig omsättning - - 59 - - - - - 63 -
Rörelseresultat (EBIT) 52 -15 -1 -348 79 167 120 80 44 16
Resultat efter finansnetto 52 -15 -21 -374 53 142 117 80 28 -3
Årets resultat 52 -13 36 -345 61 79 65 39 7 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 2 4 317 483 661 831 17 19 86
Omsättningstillgångar 244 278 310 607 890 662 351 250 199 375
Tillgångar 249 280 314 925 1 373 1 323 1 182 268 218 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 68 81 45 390 329 251 186 147 139
Obeskattade reserver 2 2 3 39 68 97 62 33 13 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 88 108 694 774 795 812 0 10 203
Kortfristiga skulder 127 123 122 147 141 102 58 49 48 119
Skulder och eget kapital 249 280 314 925 1 373 1 323 1 182 268 218 462
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 9 72 83 286 231 170 57 48 118
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 326 268 133 256 262 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 1 14 14 139 499 57 159 148 180
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 130 43 197 35 1 327 1 372 842 857 889 963
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 130 43 138 35 664 686 421 429 413 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 25 12 101 115 411 352 209 235 261 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 53 -13 1 -182 257 341 170 81 46 32
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 202,33% -68,84% 294,29% -97,36% -3,28% 62,95% -1,75% 3,75% -14,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,88% -5,36% 0,00% -37,19% 6,26% 13,00% 10,15% 29,85% 28,44% 5,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,00% -34,88% 0,00% -982,86% 6,48% 12,54% 14,25% 9,33% 7,51% 2,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,51% 100,00% 100,00% 91,77% 94,91%
Rörelsekapital/omsättning 90,00% 360,47% 136,23% 1 314,29% 56,44% 40,82% 34,80% 23,45% 18,28% 26,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,42% 24,84% 26,54% 8,15% 32,06% 30,27% 25,10% 78,48% 71,72% 30,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,13% 226,02% 254,10% 412,93% 631,21% 649,02% 605,17% 510,20% 414,58% 315,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...