Visa allt om Grindsson AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 43 560 45 583 48 118 48 259 48 494 48 455 48 054 46 668 48 759 15 720
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 194 1 259 2 556
Rörelseresultat (EBIT) 1 704 3 912 3 817 3 959 4 056 3 467 3 618 3 050 3 081 3 916
Resultat efter finansnetto 2 559 4 168 3 729 2 980 4 123 4 899 3 660 3 257 3 660 4 488
Årets resultat 1 858 3 362 3 037 2 172 3 512 4 134 2 747 4 496 2 253 2 851
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 747 9 860 4 114 4 864 4 813 3 878 7 172 7 903 17 610 12 902
Omsättningstillgångar 11 123 11 295 15 428 12 012 9 945 11 431 5 720 5 054 12 132 14 856
Tillgångar 23 870 21 154 19 542 16 876 14 758 15 309 12 892 12 956 29 742 27 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 629 16 770 13 408 10 371 10 399 9 187 7 453 7 106 20 110 20 982
Obeskattade reserver 745 745 875 890 1 000 1 400 1 800 1 680 4 168 3 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 35 26
Långfristiga skulder 2 638 297 105 35 51 153 27 539 130 67
Kortfristiga skulder 3 858 3 342 5 154 5 581 3 309 4 570 3 612 3 631 5 300 3 382
Skulder och eget kapital 23 870 21 154 19 542 16 876 14 758 15 309 12 892 12 956 29 742 27 758
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 920 4 689 5 423 1 329
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 706 1 474 1 952 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 400 0 0
Omsättning 43 560 45 583 48 118 48 259 48 494 48 455 48 054 46 862 50 018 18 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 13 14 15 15 15 14 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 111 3 799 3 701 3 447 3 233 3 230 3 204 3 333 3 251 1 048
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 522 516 472 434 454 442 443 492 107
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 672 4 655 4 597 4 949 5 183 4 752 4 826 4 150 3 997 4 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,44% -5,27% -0,29% -0,48% 0,08% 0,83% 2,97% -4,29% 210,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,35% 19,84% 22,16% 23,73% 27,94% 32,02% 28,38% 42,17% 14,73% 16,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,86% 9,21% 9,00% 8,30% 8,50% 10,12% 7,61% 11,71% 8,98% 28,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,59% 33,05% 32,18% 32,77% 32,72% 32,35% 32,63% 31,58% 20,90% 23,86%
Rörelsekapital/omsättning 16,68% 17,45% 21,35% 13,33% 13,68% 14,16% 4,39% 3,05% 14,01% 72,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,10% 82,02% 72,10% 65,57% 75,75% 67,14% 68,70% 64,96% 78,55% 84,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,04% 288,54% 271,59% 188,69% 260,92% 223,04% 125,03% 110,93% 207,51% 406,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!