Visa allt om Emcotech AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 19 751 26 430 16 060 42 350 23 068 25 485 18 554 20 117 18 864 36 649
Övrig omsättning 394 81 45 127 100 45 10 3 9 13
Rörelseresultat (EBIT) 2 431 4 227 1 471 5 163 1 118 1 814 785 1 263 1 743 3 708
Resultat efter finansnetto 2 818 3 592 1 113 4 953 1 256 1 923 625 1 237 1 812 3 724
Årets resultat 1 859 2 361 789 3 290 1 387 2 012 1 044 1 121 977 2 078
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 836 4 180 6 956 5 002 5 991 2 398 5 519 1 077 899 5 901
Omsättningstillgångar 7 217 10 231 4 966 14 280 5 584 9 836 6 351 10 477 10 636 9 367
Tillgångar 12 052 14 411 11 922 19 282 11 574 12 234 11 870 11 554 11 536 15 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 981 2 482 1 421 3 632 1 742 2 355 1 343 1 399 1 178 2 200
Obeskattade reserver 5 502 5 102 4 614 4 614 3 954 4 510 5 140 5 895 6 219 5 719
Avsättningar (tkr) 1 891 1 965 1 938 2 539 2 390 2 268 1 026 1 185 1 200 1 200
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
Kortfristiga skulder 2 678 4 862 3 948 8 498 3 489 3 101 4 361 3 061 2 925 6 135
Skulder och eget kapital 12 052 14 411 11 922 19 282 11 574 12 234 11 870 11 554 11 536 15 268
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 331 3 238 2 783 4 640
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 036 1 818 2 418 2 083
Utdelning till aktieägare 1 860 2 360 1 300 3 000 1 400 2 000 1 000 1 100 900 2 000
Omsättning 20 145 26 511 16 105 42 477 23 168 25 530 18 564 20 120 18 873 36 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 5 8 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 938 6 608 4 015 10 588 5 767 6 371 3 711 2 515 2 358 3 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 926 1 201 1 063 1 879 1 340 1 122 688 643 667 779
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 504 4 280 1 523 5 290 1 282 1 910 809 1 309 1 800 3 868
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,27% 64,57% -62,08% 83,59% -9,48% 37,36% -7,77% 6,64% -48,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,19% 29,50% 12,97% 27,56% 10,90% 15,87% 6,71% 11,63% 15,90% 24,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,98% 16,08% 9,63% 12,55% 5,47% 7,62% 4,29% 6,68% 9,72% 10,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,05% 47,73% 50,39% 40,91% 42,33% 41,58% 33,77% 49,54% 55,31% 46,33%
Rörelsekapital/omsättning 22,98% 20,31% 6,34% 13,65% 9,08% 26,43% 10,73% 36,86% 40,88% 8,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,05% 44,84% 42,11% 37,50% 41,70% 48,00% 45,09% 51,90% 52,26% 42,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,49% 210,43% 125,79% 168,04% 160,05% 317,19% 144,26% 342,27% 356,10% 149,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!