Visa allt om G-tek AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 137 137 112 344 116 889 110 788 94 785 75 447 72 048 70 544 77 432 83 562
Övrig omsättning 1 801 3 269 772 2 060 259 42 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 12 707 8 689 7 363 6 063 3 685 4 383 3 979 5 043 2 994 2 256
Resultat efter finansnetto 12 903 8 293 7 261 5 976 3 592 4 310 3 945 5 035 2 928 2 126
Årets resultat 4 329 4 935 4 350 2 108 2 041 130 1 268 107 422 571
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 552 1 634 1 949 1 473 640 604 807 1 331 1 703 1 328
Omsättningstillgångar 58 952 48 836 45 592 39 226 35 103 32 534 27 032 26 000 25 357 26 302
Tillgångar 60 504 50 470 47 541 40 699 35 743 33 138 27 839 27 330 27 060 27 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 830 24 167 19 232 14 882 12 773 10 732 9 893 8 624 13 267 13 495
Obeskattade reserver 7 952 6 692 4 705 3 026 2 309 2 866 3 700 3 990 5 370 6 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 862 177 1 811
Kortfristiga skulder 24 722 19 610 23 604 22 791 20 661 19 540 14 246 12 854 8 245 6 174
Skulder och eget kapital 60 504 50 470 47 541 40 699 35 743 33 138 27 839 27 330 27 060 27 630
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 396 1 687 - - - - 89 89 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 90 180 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 200 10 410 - - - - 8 040 8 192 8 975 9 487
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 164 4 159 - - - - 3 730 3 633 3 854 4 046
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 138 938 115 613 117 661 112 848 95 044 75 489 72 048 70 544 77 432 83 562
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 36 29 22 20 19 19 20 19 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 918 3 121 4 031 5 036 4 739 3 971 3 792 3 527 4 075 3 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 458 538 680 721 685 646 618 702 614
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 387 9 290 7 805 6 441 4 077 4 856 4 522 5 727 3 641 2 759
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,07% -3,89% 5,51% 16,88% 25,63% 4,72% 2,13% -8,90% -7,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,19% 19,62% 16,44% 14,90% 10,31% 13,23% 14,47% 18,46% 11,08% 8,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,79% 8,82% 6,69% 5,47% 3,89% 5,81% 5,59% 7,15% 3,87% 2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,49% 30,35% 29,37% 28,98% 29,56% 31,77% 33,21% 34,49% 30,80% 31,56%
Rörelsekapital/omsättning 24,96% 26,01% 18,81% 14,83% 15,24% 17,22% 17,75% 18,64% 22,10% 24,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,25% 58,23% 48,17% 42,37% 40,77% 39,13% 45,90% 42,94% 64,51% 65,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,53% 184,97% 126,78% 96,78% 88,83% 96,39% 94,55% 97,78% 149,30% 190,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!