Visa allt om Steningevik Konferens AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 26 624 20 461 39 872 40 297 40 447 41 122 37 919 38 479 34 870 36 213
Övrig omsättning 5 013 2 674 114 137 417 87 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 284 -679 5 985 5 924 6 593 5 999 3 814 5 472 4 365 6 214
Resultat efter finansnetto 4 520 -1 481 5 302 5 222 5 820 4 927 2 390 3 952 2 908 10 109
Årets resultat 2 631 693 5 179 9 911 10 568 9 524 5 381 5 745 8 761 5 434
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 375 79 303 74 046 69 229 69 572 70 701 67 835 70 654 71 800 61 996
Omsättningstillgångar 21 634 10 078 16 734 12 997 13 493 12 321 11 122 12 782 10 006 14 085
Tillgångar 98 009 89 381 90 780 82 226 83 065 83 022 78 957 83 436 81 806 76 081
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 180 30 549 23 678 18 499 16 739 14 171 10 646 13 266 12 521 8 760
Obeskattade reserver 3 788 2 596 13 025 14 388 16 917 19 678 22 005 22 562 21 037 17 109
Avsättningar (tkr) 1 577 1 607 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 063 40 788 41 638 37 238 40 474 39 840 39 433 40 066 40 743 41 364
Kortfristiga skulder 19 402 13 842 12 439 12 101 8 935 9 333 6 873 7 542 7 505 8 848
Skulder och eget kapital 98 009 89 381 90 780 82 226 83 065 83 022 78 957 83 436 81 806 76 081
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 618 680 60 570 590 30 60 550
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 6 748 - 9 437 9 530 10 045 9 744 9 224 9 128 8 884 8 352
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 905 - 3 710 4 353 3 691 3 997 3 541 3 356 3 356 3 435
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 8 000 6 000 8 000 5 000 5 000
Omsättning 31 637 23 135 39 986 40 434 40 864 41 209 37 919 38 479 34 870 36 213
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 19 25 26 30 33 27 26 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 664 1 077 1 595 1 550 1 348 1 246 1 404 1 480 1 291 1 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 719 596 667 660 549 506 597 571 524 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 775 2 626 9 079 8 771 9 710 9 045 6 911 8 384 6 471 7 941
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,12% -48,68% -1,05% -0,37% -1,64% 8,45% -1,46% 10,35% -3,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,39% -0,75% 6,60% 7,21% 8,02% 7,23% 4,83% 6,56% 5,35% 15,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,85% -3,27% 15,03% 14,71% 16,46% 14,59% 10,07% 14,23% 12,56% 31,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,81% 86,45% 83,69% 82,78% 83,01% 82,91% 82,43% 82,50% 82,60% 82,76%
Rörelsekapital/omsättning 8,38% -18,40% 10,77% 2,22% 11,27% 7,27% 11,21% 13,62% 7,17% 14,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,87% 36,44% 37,27% 36,15% 36,04% 35,56% 35,22% 36,99% 35,36% 28,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,99% 70,94% 132,29% 105,19% 147,87% 129,15% 158,27% 166,14% 130,53% 157,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!