Visa allt om Palladium AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 144 611 843 941 1 259 7 355 21 247 82 223 19 769 20 979
Övrig omsättning 0 176 0 0 10 0 1 841 3 086 1 998 0
Rörelseresultat (EBIT) -310 -1 364 -877 23 -840 1 902 -4 546 2 737 1 250 1 075
Resultat efter finansnetto -295 -1 517 -985 -101 -955 1 811 -4 648 2 600 1 050 836
Årets resultat -295 -1 517 -985 -101 -955 1 811 -3 878 1 489 803 427
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 667 9 370 9 728 9 929 10 131 10 332 10 971 11 347 12 157
Omsättningstillgångar 1 173 1 374 851 1 934 1 445 2 680 3 150 5 301 6 072 3 502
Tillgångar 1 673 2 040 10 220 11 663 11 374 12 811 13 481 16 272 17 419 15 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 498 1 794 3 310 4 296 4 397 6 602 4 791 9 765 7 864 7 062
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 898 741 741
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 5 123 5 474 4 845 5 145 4 646 2 625 4 088 4 223
Kortfristiga skulder 175 247 1 787 1 893 2 132 1 063 4 045 2 984 4 725 3 634
Skulder och eget kapital 1 673 2 040 10 220 11 663 11 374 12 811 13 481 16 272 17 419 15 660
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 503 5 810 4 471 4 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 2 372 2 758 2 288 2 256
Utdelning till aktieägare 450 0 0 0 0 1 250 0 1 096 100 0
Omsättning 144 787 843 941 1 269 7 355 23 088 85 309 21 767 20 979
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 11 13 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 259 7 355 1 932 6 325 1 797 2 331
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 984 1 375 635 671 628 726
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -310 -1 188 -685 224 -640 2 103 -4 345 3 159 1 751 1 847
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -76,43% -27,52% -10,41% -25,26% -82,88% -65,38% -74,16% 315,92% -5,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,63% -65,98% -8,26% 0,20% -7,39% 14,85% -33,69% 16,87% 7,19% 6,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -204,86% -220,29% -100,12% 2,44% -66,72% 25,86% -21,38% 3,34% 6,33% 5,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,93% 59,95% 18,05% 15,19% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 693,06% 184,45% -111,03% 4,36% -54,57% 21,99% -4,21% 2,82% 6,81% -0,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,54% 87,94% 32,39% 36,83% 38,66% 51,53% 35,54% 64,32% 48,46% 48,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 670,29% 556,28% 47,62% 102,17% 67,78% 252,12% 77,87% 177,65% 128,51% 96,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!