Visa allt om amo kraftkabel AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 334 437 307 181 297 706 290 215 292 305 255 689 245 019 239 382 228 434 216 120
Övrig omsättning 411 0 242 75 0 0 7 56 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 19 562 14 849 12 385 13 783 13 364 12 297 12 372 19 425 10 700 12 000
Resultat efter finansnetto 18 941 11 325 12 007 13 703 13 397 12 294 12 182 19 362 10 648 11 864
Årets resultat 12 978 9 385 7 038 8 015 7 815 7 231 7 153 11 355 10 937 6 236
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 965 10 389 15 233 8 642 13 386 16 449 19 164 13 071 12 178 4 804
Omsättningstillgångar 118 201 104 427 102 270 85 701 86 511 62 534 63 033 69 302 57 644 62 040
Tillgångar 131 166 114 815 117 503 94 342 99 897 78 983 82 197 82 373 69 822 66 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 857 40 628 34 056 30 222 25 336 20 416 16 048 13 395 59 095 49 658
Obeskattade reserver 22 350 19 850 20 550 17 550 14 150 10 800 7 800 4 800 0 3 390
Avsättningar (tkr) 500 500 480 1 500 1 400 1 280 1 525 1 480 2 200 2 600
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 459 53 837 62 417 45 070 59 012 46 487 56 825 62 699 8 526 11 197
Skulder och eget kapital 131 166 114 815 117 503 94 342 99 897 78 983 82 197 82 373 69 822 66 844
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 920 1 708 2 325 1 794 1 943 1 737 1 804 978 817 853
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 12 092 11 506 9 842 10 781 10 160 9 987 8 809 9 466 7 679 6 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 901 5 112 5 285 5 307 5 041 5 019 4 905 4 062 3 186 2 701
Utdelning till aktieägare 0 3 750 2 812 3 204 3 128 2 896 2 862 4 500 0 1 500
Omsättning 334 848 307 181 297 948 290 290 292 305 255 689 245 026 239 438 228 434 216 120
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 28 28 28 28 27 26 25 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 532 10 971 10 632 10 365 10 439 9 470 9 424 9 575 10 383 10 806
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 693 721 659 667 651 671 591 599 570 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 256 17 034 14 582 19 301 18 243 17 268 17 134 22 764 12 495 13 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,87% 3,18% 2,58% -0,72% 14,32% 4,35% 2,35% 4,79% 5,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,94% 10,22% 10,57% 14,69% 13,51% 15,71% 15,15% 23,65% 15,41% 18,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,86% 3,82% 4,17% 4,78% 4,62% 4,85% 5,08% 8,14% 4,71% 5,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,94% 21,52% 17,08% 19,11% 18,92% 20,64% 20,54% 20,19% 19,74% 17,45%
Rörelsekapital/omsättning 17,86% 16,47% 13,39% 14,00% 9,41% 6,28% 2,53% 2,76% 21,50% 23,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,30% 48,87% 42,62% 46,54% 36,41% 36,51% 26,93% 20,81% 84,64% 78,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,11% 111,17% 83,13% 95,99% 72,16% 60,28% 57,17% 62,01% 387,24% 290,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!