Visa allt om JE-Medic i Gävle AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 37 742 29 635 26 319 27 056 24 631 16 083 15 608 10 989 12 895 14 631
Övrig omsättning 366 649 581 346 28 1 55 1 157 10
Rörelseresultat (EBIT) 6 050 1 903 2 167 1 407 5 403 1 130 775 -1 354 85 522
Resultat efter finansnetto 7 190 2 908 2 857 3 177 5 300 2 147 1 568 -491 420 261
Årets resultat 3 344 2 520 2 362 2 903 2 839 1 918 1 435 76 474 173
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 961 9 239 9 046 7 971 6 854 5 643 5 863 5 946 5 794 5 962
Omsättningstillgångar 18 915 14 463 12 884 12 133 11 478 6 218 5 727 4 299 4 933 5 622
Tillgångar 28 876 23 702 21 930 20 104 18 332 11 861 11 590 10 246 10 728 11 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 891 12 547 11 227 10 065 8 362 6 023 4 205 2 770 2 695 2 220
Obeskattade reserver 5 682 2 346 2 346 2 346 2 346 619 619 619 889 943
Avsättningar (tkr) 64 57 50 0 0 235 235 235 235 235
Långfristiga skulder 1 037 3 054 3 570 3 004 3 437 2 617 2 704 2 790 2 927 3 221
Kortfristiga skulder 8 202 5 699 4 737 4 689 4 187 2 367 3 827 3 831 3 983 4 964
Skulder och eget kapital 28 876 23 702 21 930 20 104 18 332 11 861 11 590 10 246 10 728 11 583
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 910 3 919 3 882
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 638 1 542 1 602
Utdelning till aktieägare 3 500 2 000 1 200 1 200 1 200 500 100 0 0 0
Omsättning 38 108 30 284 26 900 27 402 24 659 16 084 15 663 10 990 13 052 14 641
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 14 - 9 0 9 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 516 1 976 1 880 - 2 737 - 1 734 1 099 1 290 1 463
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 644 654 - 751 - 647 569 562 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 093 2 795 2 897 2 044 5 863 1 622 1 194 -741 653 1 129
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,36% 12,60% -2,72% 9,85% 53,15% 3,04% 42,03% -14,78% -11,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,26% 12,67% 13,53% 16,70% 29,72% 19,10% 14,89% -2,97% 6,39% 4,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,33% 10,13% 11,27% 12,41% 22,12% 14,09% 11,06% -2,77% 5,32% 3,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,61% 64,54% 58,67% 65,07% 55,58% 65,10% 64,49% 68,86% 68,22% 76,13%
Rörelsekapital/omsättning 28,38% 29,57% 30,95% 27,51% 29,60% 23,94% 12,17% 4,26% 7,37% 4,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,45% 60,66% 59,54% 59,17% 55,60% 54,85% 40,45% 31,75% 31,58% 25,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,94% 139,39% 137,11% 170,27% 136,59% 174,52% 110,24% 68,55% 84,43% 62,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!