Visa allt om Lena Holm Aktiebolag
Visa allt om Lena Holm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 564 1 931 3 207 2 595 2 044 2 426 2 441 2 990 2 091 1 873
Övrig omsättning 81 91 46 70 111 72 58 36 36 36
Rörelseresultat (EBIT) -438 716 1 269 1 172 551 1 010 996 1 454 610 342
Resultat efter finansnetto 2 511 1 013 1 187 1 113 466 872 920 1 329 578 365
Årets resultat 2 636 598 754 617 288 471 543 818 313 234
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 350 6 288 5 927 5 953 5 556 5 556 4 810 2 945 2 958 2 817
Omsättningstillgångar 912 1 296 1 066 560 389 403 864 1 239 465 539
Tillgångar 10 261 7 584 6 993 6 514 5 945 5 959 5 674 4 184 3 423 3 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 943 4 307 3 956 3 539 3 112 2 989 2 683 2 304 1 641 1 491
Obeskattade reserver 1 662 1 856 1 744 1 543 1 278 1 222 1 027 866 625 484
Avsättningar (tkr) 920 440 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 503 637 757 877 997 1 117 1 237 222 544 688
Kortfristiga skulder 234 344 536 555 557 631 727 793 611 692
Skulder och eget kapital 10 261 7 584 6 993 6 514 5 945 5 959 5 674 4 184 3 423 3 355
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 125 - - 655 - 619 638 627 610 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 305 716 0 736 19 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 532 555 482 510 536 505 505 507 508 496
Utdelning till aktieägare 0 0 247 337 190 165 165 164 156 163
Omsättning 645 2 022 3 253 2 665 2 155 2 498 2 499 3 026 2 127 1 909
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 564 1 931 3 207 2 595 2 044 2 426 2 441 2 990 2 091 1 873
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 665 854 1 219 1 225 1 296 1 215 1 182 1 176 1 169 1 181
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -294 860 1 413 1 188 552 1 012 999 1 465 644 387
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,79% -39,79% 23,58% 26,96% -15,75% -0,61% -18,36% 42,99% 11,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,94% 14,23% 18,15% 18,41% 9,47% 16,95% 17,55% 34,80% 18,58% 12,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 453,72% 55,88% 39,57% 46,20% 27,54% 41,63% 40,80% 48,70% 30,42% 22,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,21% 49,30% 16,53% 0,19% -8,22% -9,40% 5,61% 14,92% -6,98% -8,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,30% 75,88% 76,02% 71,79% 68,19% 65,27% 60,63% 69,97% 61,09% 54,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 389,74% 376,74% 198,88% 100,90% 69,84% 63,87% 118,84% 156,24% 76,10% 77,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...