Visa allt om VENTSEP AB
Visa allt om VENTSEP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 934 529 758 1 164 1 743 1 155 1 560 1 840 3 544 2 113
Övrig omsättning - - - - 4 30 1 17 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 180 -45 74 25 131 63 98 156 349 204
Resultat efter finansnetto 180 -45 78 -10 109 45 71 147 347 194
Årets resultat 117 2 47 -11 51 93 25 82 197 151
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 7 14 20 27 5 11
Omsättningstillgångar 755 354 516 1 609 1 695 1 318 1 625 1 804 1 888 1 107
Tillgångar 755 354 516 1 609 1 702 1 331 1 645 1 830 1 894 1 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 130 207 261 411 360 402 507 546 439
Obeskattade reserver 106 78 128 115 115 85 177 155 133 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 060 775 769 642 573 371 224
Kortfristiga skulder 402 147 181 174 401 117 424 595 844 382
Skulder och eget kapital 755 354 516 1 609 1 702 1 331 1 645 1 830 1 894 1 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 320 139 55 49 445 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 200 0 - - 175 -
Löner till övriga anställda 120 120 120 119 0 0 106 242 210 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 16 28 52 81 54 258 67 232 230
Utdelning till aktieägare 120 0 80 100 140 0 135 130 120 90
Omsättning 934 529 758 1 164 1 747 1 185 1 561 1 857 3 544 2 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 934 529 758 1 164 1 743 1 155 1 560 1 840 1 772 1 057
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 186 187 186 182 418 204 427 289 460 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 180 -45 75 32 138 70 105 167 354 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,56% -30,21% -34,88% -33,22% 50,91% -25,96% -15,22% -48,08% 67,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,84% -12,71% 15,12% 1,99% 8,70% 5,94% 6,14% 10,22% 19,59% 18,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,27% -8,51% 10,29% 2,75% 8,49% 6,84% 6,47% 10,16% 10,47% 9,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,35% 59,55% 62,01% 48,11% 52,95% 54,98% 58,27% 45,33% 48,39% 59,16%
Rörelsekapital/omsättning 37,79% 39,13% 44,20% 123,28% 74,24% 103,98% 76,99% 65,71% 29,46% 34,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,67% 53,91% 59,47% 21,49% 29,13% 31,75% 32,37% 33,80% 33,88% 44,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,81% 240,82% 285,08% 924,71% 422,69% 1 126,50% 383,25% 303,19% 223,70% 289,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...