Visa allt om Wijo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 163 701 137 237 108 552 107 628 133 409 120 273 116 040 117 404 127 201 144 514
Övrig omsättning 1 846 1 302 939 781 662 706 653 808 529 524
Rörelseresultat (EBIT) 20 870 15 746 -2 620 1 789 14 909 12 506 13 415 17 777 22 392 28 664
Resultat efter finansnetto 21 172 15 713 -2 793 1 820 14 889 12 398 13 367 17 935 22 506 28 970
Årets resultat 433 -44 -293 -170 386 253 662 309 18 086 22 621
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 631 23 241 21 943 25 038 26 489 28 382 29 095 27 504 25 304 25 807
Omsättningstillgångar 69 206 55 687 31 638 37 912 42 369 35 201 49 706 42 817 41 375 48 718
Tillgångar 93 837 78 928 53 581 62 950 68 857 63 583 78 801 70 321 66 678 74 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 773 28 341 28 385 28 678 28 848 28 462 28 209 27 547 27 239 26 312
Obeskattade reserver 9 740 9 740 9 856 9 856 9 216 8 959 7 711 6 717 6 698 7 287
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 324 40 847 15 340 24 416 30 793 26 162 42 880 36 057 32 742 40 926
Skulder och eget kapital 93 837 78 928 53 581 62 950 68 857 63 583 78 801 70 321 66 678 74 525
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 035 1 031 1 046 1 006 1 103 911 836 929 846 977
Varav tantiem till styrelse & VD 215 188 173 238 151 111 91 80 - -
Löner till övriga anställda 13 606 12 590 11 833 11 958 12 166 11 473 11 606 10 846 10 736 11 936
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 228 5 131 5 588 5 681 5 736 5 489 5 405 4 590 4 733 4 888
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 165 547 138 539 109 491 108 409 134 071 120 979 116 693 118 212 127 730 145 038
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 33 32 33 33 34 32 30 30 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 547 4 159 3 392 3 261 4 043 3 537 3 626 3 913 4 240 4 250
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 580 588 577 592 551 569 554 555 533
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 437 19 593 1 192 5 645 18 879 16 020 16 748 21 183 25 756 32 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,28% 26,43% 0,86% -19,32% 10,92% 3,65% -1,16% -7,70% -11,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,58% 20,01% -4,83% 3,20% 21,98% 19,87% 17,04% 25,51% 33,75% 38,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,95% 11,51% -2,39% 1,87% 11,34% 10,50% 11,57% 15,28% 17,69% 20,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,87% 41,36% 43,66% 43,48% 42,94% 41,55% 42,38% 46,14% 45,09% 43,42%
Rörelsekapital/omsättning 8,48% 10,81% 15,01% 12,54% 8,68% 7,52% 5,88% 5,76% 6,79% 5,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,76% 45,53% 67,32% 57,77% 52,34% 55,75% 43,43% 46,62% 48,69% 42,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,60% 101,49% 103,46% 80,82% 80,55% 47,74% 72,92% 69,80% 68,78% 67,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!