Visa allt om Grötlingbo Möbelfabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 9 448 7 984 11 668 8 930 8 172 9 211 12 261 9 177 11 357 10 026
Övrig omsättning 112 6 14 51 119 123 54 141 110 56
Rörelseresultat (EBIT) 93 -365 522 354 -155 156 396 185 488 794
Resultat efter finansnetto 82 -377 516 343 -168 139 348 116 398 675
Årets resultat 43 4 640 177 1 102 246 265 233 157
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 695 1 836 2 097 2 401 2 574 2 911 3 108 3 465 3 286 2 921
Omsättningstillgångar 3 580 3 314 3 452 3 246 2 406 2 214 2 866 1 662 2 203 3 185
Tillgångar 5 274 5 151 5 550 5 646 4 980 5 124 5 975 5 127 5 489 6 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 426 3 383 3 379 2 739 2 562 2 561 2 459 2 213 1 948 1 715
Obeskattade reserver 156 156 576 874 760 930 930 900 1 128 1 032
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 408 404 343 770 336 295 371 486 784 873
Kortfristiga skulder 1 284 1 208 1 252 1 263 1 321 1 338 2 214 1 528 1 630 2 487
Skulder och eget kapital 5 274 5 151 5 550 5 646 4 980 5 124 5 975 5 127 5 489 6 106
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 926 1 781 1 644 1 591
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 698 612 568 555
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 560 7 990 11 682 8 981 8 291 9 334 12 315 9 318 11 467 10 082
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 6 6 6 6 5 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 362 1 597 1 945 1 488 1 362 1 535 2 452 1 530 2 271 1 671
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 698 637 530 478 520 506 519 410 459 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 315 -104 1 027 687 182 491 698 495 797 1 085
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,34% -31,57% 30,66% 9,28% -11,28% -24,88% 33,61% -19,20% 13,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,76% -7,09% 9,41% 6,27% -3,11% 3,04% 6,64% 3,61% 8,89% 13,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,98% -4,57% 4,47% 3,96% -1,90% 1,69% 3,24% 2,02% 4,30% 7,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,84% 56,69% 52,80% 55,06% 54,43% 52,08% 36,96% 41,22% 35,50% 42,91%
Rörelsekapital/omsättning 24,30% 26,38% 18,85% 22,21% 13,28% 9,51% 5,32% 1,46% 5,05% 6,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,27% 68,04% 68,98% 60,59% 63,35% 64,14% 53,30% 56,86% 51,52% 40,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,40% 265,98% 267,57% 235,39% 157,91% 140,58% 126,02% 102,55% 130,18% 124,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!