Visa allt om HITAB - Hans Ireståhl Trading AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 577 2 220 2 708 3 289 4 850 4 689 4 073 3 893 3 970 4 135
Övrig omsättning 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -5 271 772 1 096 1 340 2 984 3 139 2 665 1 999 2 394 2 341
Resultat efter finansnetto 643 1 428 1 676 5 317 2 749 72 540 7 107 3 613 3 779 3 640
Årets resultat 269 2 476 2 791 4 989 1 522 71 935 9 040 3 273 3 447 3 046
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 121 58 555 47 052 21 946 24 042 37 194 3 690 2 892 2 944 2 996
Omsättningstillgångar 16 225 33 936 42 761 59 837 63 503 65 190 26 942 21 060 17 193 13 130
Tillgångar 93 346 92 492 89 813 81 783 87 546 102 384 30 632 23 952 20 137 16 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 422 83 153 80 676 77 885 72 896 88 874 16 938 7 898 4 626 3 666
Obeskattade reserver 739 754 768 765 739 0 0 3 137 3 156 3 333
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 107 7 687 7 799 2 545 13 317 13 013 12 663 12 319 11 656 8 560
Kortfristiga skulder 1 078 898 571 588 593 497 1 030 599 699 567
Skulder och eget kapital 93 346 92 492 89 813 81 783 87 546 102 384 30 632 23 952 20 137 16 126
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 374 366 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 343
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 55 172 173 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 722 2 220 2 708 3 289 4 850 4 689 4 073 3 893 3 970 4 135
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 4 073 3 893 3 970 4 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 55 549 539 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 271 825 1 149 1 393 2 984 3 139 2 665 2 051 2 446 2 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,08% -18,02% -17,66% -32,19% 3,43% 15,12% 4,62% -1,94% -3,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,23% 1,55% 2,01% 7,05% 3,75% 71,35% 24,81% 17,52% 21,34% 24,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 44,47% 64,41% 66,77% 175,34% 67,77% 1 557,84% 186,57% 107,78% 108,26% 96,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,24% 62,39% 62,37% 61,45% 77,15% 80,96% 79,82% 78,96% 81,59% 79,01%
Rörelsekapital/omsättning 587,78% 1 488,20% 1 557,98% 1 801,43% 1 297,11% 1 379,68% 636,19% 525,58% 415,47% 303,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,99% 90,54% 90,49% 95,96% 83,92% 86,80% 55,30% 43,19% 35,20% 37,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 490,82% 3 757,46% 7 461,82% 10 143,54% 10 673,02% 13 085,71% 2 605,83% 3 501,34% 2 443,20% 2 289,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!