Visa allt om Willhem Sipporna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08
Nettoomsättning 13 675 13 365 13 116 12 508 11 917 11 640 10 370 9 109 12 243 8 984
Övrig omsättning 41 41 0 0 0 0 0 0 23 19
Rörelseresultat (EBIT) -2 601 2 713 4 085 4 764 4 567 3 604 2 950 -295 5 023 4 493
Resultat efter finansnetto -5 265 270 2 099 4 012 3 634 2 629 1 830 -2 176 3 735 4 485
Årets resultat -1 742 -1 183 -1 028 2 357 34 20 -2 3 2 171 2 776
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 736 41 923 42 286 37 517 37 739 36 199 36 014 33 442 26 707 24 687
Omsättningstillgångar 198 528 144 342 55 690 61 902 63 738 55 632 64 611 1 069
Tillgångar 41 934 42 451 42 430 37 859 93 429 98 101 99 751 89 074 91 318 25 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 617 359 1 542 2 570 213 8 179 8 159 8 161 8 158 5 987
Obeskattade reserver 0 0 0 991 0 2 212 2 212 2 883 5 083 4 318
Avsättningar (tkr) 228 169 95 10 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 961 38 272 36 009 32 019 89 757 84 611 86 348 75 012 73 500 0
Kortfristiga skulder 2 128 3 651 4 784 2 269 3 458 3 099 3 033 3 018 4 576 15 452
Skulder och eget kapital 41 934 42 451 42 430 37 859 93 429 98 101 99 751 89 074 91 318 25 757
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 - 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 - 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 13 716 13 406 13 116 12 508 11 917 11 640 10 370 9 109 12 266 9 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 - 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 925 3 251 4 521 5 324 5 377 4 399 3 701 345 5 749 5 023
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,32% 1,90% 4,86% 4,96% 2,38% 12,25% 13,84% -25,60% 36,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,20% 6,39% 10,00% 12,58% 4,89% 3,67% 2,96% -0,31% 5,52% 17,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,02% 20,31% 32,36% 38,09% 38,35% 30,96% 28,50% -3,02% 41,17% 50,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,11% -23,37% -35,38% -15,41% 438,30% 505,18% 585,39% 577,60% 490,36% -160,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,47% 0,85% 3,63% 8,83% 0,23% 10,10% 9,91% 11,69% 13,04% 35,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,30% 14,46% 3,01% 15,07% 1 610,47% 1 997,48% 2 101,48% 1 843,34% 1 411,95% 6,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!