Visa allt om Boströms Gallring Aktiebolag
Visa allt om Boströms Gallring Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 12 418 1 140 972 1 240 1 391 1 227 859
Övrig omsättning 28 - 300 39 - - - - - 12
Rörelseresultat (EBIT) 20 -92 210 -161 -60 -15 42 186 -66 -107
Resultat efter finansnetto 19 -92 209 -162 -62 -19 33 155 -104 -118
Årets resultat 19 -23 122 33 -26 -2 7 48 2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 7 308 421 535 651 768 521
Omsättningstillgångar 292 362 539 300 316 195 140 186 210 105
Tillgångar 292 362 539 307 624 616 675 837 978 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 263 244 267 145 112 138 158 151 103 101
Obeskattade reserver 0 0 68 16 223 259 282 263 178 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 82 82 14 60 59 17 84 307 55
Kortfristiga skulder 8 36 122 132 228 159 218 338 390 182
Skulder och eget kapital 292 362 539 307 624 616 675 837 978 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 243 324 351 301 240
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 120 350 4 3 1 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 6 17 78 163 134 197 168 140 105
Utdelning till aktieägare 162 0 0 0 0 0 18 0 0 0
Omsättning 28 0 312 457 1 140 972 1 240 1 391 1 227 871
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 209 570 486 620 696 614 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 103 265 202 272 271 225 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 -92 217 -120 52 99 158 303 297 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -97,13% -63,33% 17,28% -21,61% -10,86% 13,37% 42,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 38,96% -52,44% -9,62% -2,44% 6,22% 22,22% -6,75% -17,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 1 750,00% -38,52% -5,26% -1,54% 3,39% 13,37% -5,38% -12,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - -141,67% 51,44% 69,39% 71,91% 71,45% 73,62% 76,45% 75,09%
Rörelsekapital/omsättning - - 3 475,00% 40,19% 7,72% 3,70% -6,29% -10,93% -14,67% -8,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,07% 67,40% 59,38% 51,07% 44,29% 53,39% 54,20% 40,66% 23,64% 49,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 650,00% 1 005,56% 441,80% 216,67% 128,51% 122,64% 64,22% 55,03% 53,85% 57,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...