Visa allt om Canfina Investment Advisors AB
Visa allt om Canfina Investment Advisors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 513 1 049 1 186 1 016 1 431 1 884 792 808 332 0
Övrig omsättning 1 239 - - - - 40 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 790 629 485 321 307 366 -502 -121 -84 -523
Resultat efter finansnetto 745 810 -3 403 231 294 3 349 -460 -105 -70 -507
Årets resultat 556 633 -3 517 178 51 2 936 -27 8 -57 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 524 1 295 1 270 5 166 4 800 3 053 1 377 894 903 918
Omsättningstillgångar 2 601 2 994 3 369 3 332 4 142 3 219 3 876 4 084 5 204 2 683
Tillgångar 4 125 4 290 4 639 8 498 8 942 6 272 5 253 4 978 6 107 3 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 416 1 860 1 227 4 744 4 566 4 515 1 579 1 606 2 638 2 695
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 87 135 0 0 0 0 0 0 40 81
Kortfristiga skulder 1 622 2 295 3 412 3 754 4 376 1 757 3 674 3 372 3 429 825
Skulder och eget kapital 4 125 4 290 4 639 8 498 8 942 6 272 5 253 4 978 6 107 3 601
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 521 370 225 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 65 376 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 28 28 75 151 197 153 95 0 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 040 0
Omsättning 1 514 1 288 1 186 1 016 1 431 1 884 832 808 332 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 016 1 431 1 884 792 808 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 169 693 909 702 556 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 857 674 494 322 320 393 -468 -87 -55 -418
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,23% -11,55% 16,73% -29,00% -24,04% 137,88% -1,98% 143,37% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,81% 18,97% 11,36% 4,04% 4,15% 53,59% -8,57% -2,09% -1,06% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,00% 77,60% 44,44% 33,76% 25,93% 178,40% -56,82% -12,87% -19,58% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,81% 97,55% 98,72% 99,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 64,71% 66,63% -3,63% -41,54% -16,35% 77,60% 25,51% 88,12% 534,64% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,57% 43,36% 26,45% 55,82% 51,06% 71,99% 30,06% 32,26% 43,20% 74,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,36% 130,46% 98,74% 88,76% 94,65% 183,21% 105,50% 121,12% 151,76% 325,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...