Visa allt om Geoscope Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 382 1 705 1 818 4 183 3 443 2 629 2 005 2 164 1 358 937
Övrig omsättning 105 311 55 0 0 0 0 75 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 731 140 570 2 226 2 090 1 474 539 477 116 38
Resultat efter finansnetto 535 -121 347 2 014 2 072 1 466 631 501 174 80
Årets resultat 430 -121 266 1 558 1 616 1 143 491 390 162 80
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 985 12 845 12 754 12 113 9 504 4 675 1 661 1 629 1 491 37
Omsättningstillgångar 1 020 493 971 1 064 1 893 726 867 469 59 1 127
Tillgångar 14 004 13 338 13 725 13 177 11 397 5 402 2 527 2 100 1 550 1 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 508 6 078 6 199 5 932 4 375 2 939 1 795 1 304 914 752
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 488 6 488 6 488 6 488 6 135 2 117 3 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 008 772 1 038 757 888 346 729 795 636 413
Skulder och eget kapital 14 004 13 338 13 725 13 177 11 397 5 402 2 527 2 100 1 550 1 165
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 21 44 211 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 163 62 42 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - - - - 2 51 77 149 178 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0
Omsättning 1 487 2 016 1 873 4 183 3 443 2 629 2 005 2 239 1 358 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 382 1 705 1 818 2 092 1 722 1 315 1 003 2 164 1 358 937
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 154 86 102 55 186 141 389 500 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 957 140 570 2 260 2 131 1 514 580 520 134 47
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,94% -6,22% -56,54% 21,49% 30,96% 31,12% -7,35% 59,35% 44,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,22% 1,05% 4,15% 16,89% 18,34% 27,29% 26,63% 24,19% 19,94% 7,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,89% 8,21% 31,35% 53,22% 60,70% 56,07% 33,57% 23,48% 22,75% 9,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,18% 72,73% 68,54% 83,10% 82,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,87% -16,36% -3,69% 7,34% 29,19% 14,45% 6,88% -15,06% -42,49% 76,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,47% 45,57% 45,17% 45,02% 38,39% 54,41% 71,03% 62,10% 58,97% 64,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,19% 63,86% 93,55% 140,55% 213,18% 128,61% 118,93% 58,99% 9,28% 272,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!