Visa allt om Handelsakademin i Göteborg AB
Visa allt om Handelsakademin i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 38 244 42 026 29 816 27 525 27 281 27 103 22 418 15 044 14 999 23 793
Övrig omsättning 1 675 2 331 2 698 535 37 434 225 22 83 121
Rörelseresultat (EBIT) 6 955 5 207 1 693 750 345 2 523 695 -575 -1 444 3 781
Resultat efter finansnetto 6 944 10 189 2 665 868 427 2 587 777 -500 -1 498 3 881
Årets resultat 5 286 9 371 2 454 808 43 868 777 -500 -687 2 672
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 820 7 742 2 766 3 332 4 184 2 998 2 837 1 608 2 167 2 693
Omsättningstillgångar 11 675 8 880 6 483 6 612 6 756 7 396 5 055 3 519 4 018 8 905
Tillgångar 14 495 16 622 9 249 9 944 10 940 10 393 7 892 5 127 6 184 11 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 805 12 508 6 137 5 093 6 016 5 973 5 105 4 328 4 828 7 815
Obeskattade reserver 0 0 150 415 612 695 0 0 0 811
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 50 131 0 0 307 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 690 4 114 2 912 4 305 4 313 3 726 2 480 799 1 357 2 972
Skulder och eget kapital 14 495 16 622 9 249 9 944 10 940 10 393 7 892 5 127 6 184 11 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 499 428 508 670
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 130
Löner till övriga anställda 5 290 9 109 7 976 7 112 5 871 4 919 3 274 1 757 3 063 4 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 510 3 563 2 927 2 656 2 142 1 817 1 439 874 1 419 2 161
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 405 29 0 0 0 0 2 300
Omsättning 39 919 44 357 32 514 28 060 27 318 27 537 22 643 15 066 15 082 23 914
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 23 23 25 18 15 12 7 11 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 732 1 827 1 296 1 101 1 516 1 807 1 868 2 149 1 364 1 487
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 584 573 504 404 460 464 443 446 460 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 990 6 031 2 295 1 317 1 025 3 240 1 484 102 -774 4 401
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,00% 40,95% 8,32% 0,89% 0,66% 20,90% 49,02% 0,30% -36,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,06% 61,42% 29,13% 9,01% 4,09% 24,93% 9,90% -9,40% -23,35% 33,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,22% 24,29% 9,04% 3,26% 1,64% 9,56% 3,48% -3,20% -9,63% 16,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,95% 96,42% 94,57% 93,22% 93,67% 95,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,26% 11,34% 11,98% 8,38% 8,95% 13,54% 11,49% 18,08% 17,74% 24,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,64% 75,25% 67,62% 54,29% 59,11% 62,40% 64,69% 84,42% 78,07% 72,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,93% 214,68% 219,75% 151,75% 154,76% 196,99% 203,83% 440,43% 296,09% 299,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...