Visa allt om Smidesbyggarna i Högdalen Aktiebolag
Visa allt om Smidesbyggarna i Högdalen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 51 835 47 425 39 216 34 201 42 539 29 636 24 258 37 264 54 042 30 528
Övrig omsättning 159 293 2 326 - - 2 344 - - 57 33
Rörelseresultat (EBIT) 8 908 2 690 4 163 3 656 4 345 303 -95 3 523 6 314 4 421
Resultat efter finansnetto 8 902 2 701 3 925 3 623 4 390 317 158 3 806 6 214 4 726
Årets resultat 4 412 2 096 1 973 2 578 2 936 217 155 2 074 2 984 2 865
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 180 514 468 446 488 474 524 5 623 1 921
Omsättningstillgångar 27 853 17 471 15 518 26 952 17 161 12 065 9 532 20 068 17 998 13 709
Tillgångar 27 974 17 651 16 032 27 420 17 606 12 553 10 005 20 592 23 621 15 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 764 5 352 3 256 6 283 3 706 770 553 8 398 10 524 7 540
Obeskattade reserver 6 504 4 614 4 649 5 695 5 630 5 189 5 291 5 315 4 390 2 807
Avsättningar (tkr) 0 0 447 447 447 447 447 447 447 0
Långfristiga skulder 0 0 0 7 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 705 7 685 7 680 7 994 7 824 6 147 3 714 6 431 8 258 5 283
Skulder och eget kapital 27 974 17 651 16 032 27 420 17 606 12 553 10 005 20 592 23 621 15 630
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 1 164 1 302 531 969 983 611 945 390 412 363
Varav tantiem till styrelse & VD 476 213 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 575 7 679 7 334 6 740 6 456 6 349 5 092 6 013 5 521 5 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 928 3 345 3 199 2 879 2 807 2 758 2 457 2 795 3 333 2 461
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 000 0 0 0 8 000 4 200 0
Omsättning 51 994 47 718 41 542 34 201 42 539 31 980 24 258 37 264 54 099 30 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 26 23 24 25 22 18 20 20 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 920 1 824 1 705 1 425 1 702 1 347 1 348 1 863 2 702 1 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 587 569 507 449 422 449 480 467 508 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 967 2 752 4 213 3 706 4 388 350 -45 3 567 6 481 4 583
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,30% 20,93% 14,66% -19,60% 43,54% 22,17% -34,90% -31,05% 77,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,84% 15,31% 26,06% 13,69% 24,95% 2,54% 2,34% 18,61% 27,52% 30,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,19% 5,70% 10,65% 10,97% 10,32% 1,08% 0,96% 10,29% 12,03% 15,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,71% 53,57% 50,40% 49,93% 58,01% 49,02% 64,39% 46,77% 40,61% 51,96%
Rörelsekapital/omsättning 31,15% 20,63% 19,99% 55,43% 21,95% 19,97% 23,98% 36,60% 18,02% 27,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,04% 50,71% 42,93% 38,22% 44,62% 36,60% 44,50% 59,37% 57,93% 61,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,92% 201,64% 131,88% 301,81% 198,86% 160,65% 207,49% 254,27% 186,27% 233,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...