Visa allt om Lannfelt Psykoterapi & Utbildning AB
Visa allt om Lannfelt Psykoterapi & Utbildning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 32 502 896 901 914 1 088 899 1 344
Övrig omsättning - 7 52 44 - - - - 1 77
Rörelseresultat (EBIT) -6 1 -214 181 284 222 81 238 13 355
Resultat efter finansnetto 28 1 -212 187 288 221 83 239 14 355
Årets resultat 28 1 -32 101 155 117 60 168 7 253
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 54 63 76 149 223 286 350
Omsättningstillgångar 201 381 541 855 935 847 802 771 712 824
Tillgångar 201 381 541 908 999 923 951 994 998 1 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 322 481 663 702 683 687 747 668 756
Obeskattade reserver 0 0 0 180 132 58 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 57 45 33 98 57
Kortfristiga skulder 6 59 60 65 165 124 219 214 231 361
Skulder och eget kapital 201 381 541 908 999 923 951 994 998 1 174
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 107 0 176 258 276 245 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 46 46 46 46 70
Löner till övriga anställda - 0 31 0 227 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 6 14 38 109 158 172 165 139
Utdelning till aktieägare 70 155 160 150 140 137 120 120 90 95
Omsättning 0 7 84 546 896 901 914 1 088 900 1 421
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 32 502 896 901 914 1 088 899 1 344
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 53 147 336 302 448 474 480 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 1 -214 191 297 295 155 312 93 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -93,63% -43,97% -0,55% -1,42% -15,99% 21,02% -33,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -39,19% 20,70% 28,83% 24,16% 8,73% 24,35% 1,50% 30,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -662,50% 37,45% 32,14% 24,75% 9,08% 22,24% 1,67% 26,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 1 503,12% 157,37% 85,94% 80,24% 63,79% 51,19% 53,50% 34,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,01% 84,51% 88,91% 87,63% 80,01% 78,63% 72,24% 75,15% 66,93% 64,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 350,00% 645,76% 901,67% 1 315,38% 566,67% 683,06% 366,21% 360,28% 308,23% 228,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...