Visa allt om Swedish Oat Fiber Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 117 494 116 619 99 279 77 382 102 635 81 586 88 350 113 457 107 179 60 732
Övrig omsättning 120 287 0 464 668 218 159 601 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 524 17 196 9 060 -4 361 -2 955 -2 093 -1 847 958 -7 726 -2 576
Resultat efter finansnetto 6 590 16 692 9 096 -5 648 -3 847 -2 007 -682 4 495 3 809 4 224
Årets resultat 5 211 13 208 7 241 -4 570 -3 183 -1 264 6 727 7 850 3 809 4 224
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 711 44 960 47 017 51 112 50 433 51 165 50 708 52 892 44 402 44 580
Omsättningstillgångar 53 723 66 244 58 101 39 122 29 987 25 005 25 826 35 657 44 948 41 858
Tillgångar 97 434 111 204 105 119 90 234 80 420 76 170 76 534 88 549 89 349 86 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 276 59 065 45 856 38 615 43 185 46 369 47 633 40 906 34 440 30 631
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 7 890 11 754 11 754
Avsättningar (tkr) 2 579 2 652 2 831 2 942 3 093 3 168 3 735 5 304 10 840 22 617
Långfristiga skulder 0 0 42 931 32 954 21 525 8 583 12 327 16 071 12 334 5 939
Kortfristiga skulder 30 579 49 488 13 500 15 724 12 617 18 051 12 839 18 379 19 981 15 498
Skulder och eget kapital 97 434 111 204 105 119 90 234 80 420 76 170 76 534 88 549 89 349 86 439
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 118 1 521 896 894 807 808 966 1 090 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 90 177 187 95 - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 385 10 652 11 858 10 428 9 667 8 507 8 156 9 553 7 565 6 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 239 4 924 5 855 4 877 4 581 3 909 3 560 4 026 2 965 2 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 117 614 116 906 99 279 77 846 103 303 81 804 88 509 114 058 107 179 60 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 21 22 22 23 22 22 26 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 896 5 553 4 513 3 517 4 462 3 708 4 016 4 364 5 641 3 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 817 913 899 787 703 620 604 581 716 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 686 21 911 13 461 233 1 796 2 461 2 528 4 914 -3 292 1 674
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,75% 17,47% 28,30% -24,60% 25,80% -7,66% -22,13% 5,86% 76,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,08% 16,55% 8,88% -4,82% -3,67% -2,08% -0,28% 5,66% 4,79% 5,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,87% 15,78% 9,40% -5,62% -2,88% -1,94% -0,24% 4,42% 3,99% 8,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,57% 39,97% 34,93% 22,96% 31,44% 31,57% 26,08% 27,81% 22,23% 38,85%
Rörelsekapital/omsättning 19,70% 14,37% 44,92% 30,24% 16,92% 8,52% 14,70% 15,23% 23,29% 43,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,97% 53,11% 43,62% 42,79% 53,70% 60,88% 62,24% 53,15% 48,81% 45,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,00% 60,15% 186,99% 106,25% 148,94% 67,96% 90,53% 139,82% 186,05% 244,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!