Visa allt om Arvika Byggservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 719 5 102 4 569 5 388 4 902 4 538 4 263 5 105 5 552 7 071
Övrig omsättning 3 0 9 0 74 97 400 356 247 91
Rörelseresultat (EBIT) 321 425 -206 15 -191 -40 264 328 -515 479
Resultat efter finansnetto 315 410 -229 -15 -212 -79 237 297 -545 421
Årets resultat 196 10 21 5 -212 -129 137 137 -675 280
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 424 509 485 784 870 1 251 1 653 1 028 833 1 078
Omsättningstillgångar 1 971 1 530 968 1 079 1 356 1 264 1 394 925 1 808 2 412
Tillgångar 2 395 2 039 1 453 1 863 2 227 2 514 3 046 1 953 2 642 3 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 332 135 126 106 101 313 441 304 167 842
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 280 235 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 208 309 423 500 693 860 805 354 286 531
Kortfristiga skulder 1 576 1 360 904 1 258 1 434 1 341 1 800 1 295 2 189 2 117
Skulder och eget kapital 2 395 2 039 1 453 1 863 2 227 2 514 3 046 1 953 2 642 3 490
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 169 946 1 243 1 810 1 769
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 488 378 491 681 752
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 722 5 102 4 578 5 388 4 976 4 635 4 663 5 461 5 799 7 162
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 3 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 180 1 276 1 142 1 347 1 226 1 135 1 421 1 276 925 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 378 413 490 546 521 425 452 444 421 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 437 762 102 101 233 377 768 683 -194 806
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,51% 11,67% -15,20% 9,91% 8,02% 6,45% -16,49% -8,05% -21,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,40% 20,84% -14,18% 0,81% -8,58% -1,59% 8,67% 16,79% -19,49% 13,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,80% 8,33% -4,51% 0,28% -3,90% -0,88% 6,19% 6,43% -9,28% 6,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,00% 71,25% 71,83% 69,49% 73,40% 68,64% 69,86% 67,54% 57,31% 59,79%
Rörelsekapital/omsättning 8,37% 3,33% 1,40% -3,32% -1,59% -1,70% -9,52% -7,25% -6,86% 4,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,86% 6,62% 8,67% 5,69% 4,54% 12,45% 14,48% 15,57% 6,32% 24,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,06% 112,50% 107,08% 85,77% 94,56% 94,26% 77,44% 71,43% 73,46% 113,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!