Visa allt om Malmö Cigarr & Tobakshandel Aktiebolag
Visa allt om Malmö Cigarr & Tobakshandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 525 2 729 2 981 3 632 3 576 3 807 4 028 3 976 3 980 3 850
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -183 80 -264 9 -18 -19 76 104 164 -43
Resultat efter finansnetto -183 80 -263 9 -17 -18 76 108 169 -40
Årets resultat -183 80 -200 16 -17 -18 51 68 163 46
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 29 32 36 41 46 52 32 41 40
Omsättningstillgångar 649 831 722 856 954 920 910 890 995 927
Tillgångar 676 861 754 892 994 966 963 922 1 036 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 248 169 368 352 369 388 336 438 375
Obeskattade reserver 0 0 0 62 69 69 69 62 49 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 610 612 586 461 573 528 506 523 548 542
Skulder och eget kapital 676 861 754 892 994 966 963 922 1 036 967
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 552 552 566 450 424 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 329 286 577 596 15 10 33 23 75 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 105 91 180 182 176 176 185 149 157 154
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 170 100
Omsättning 2 525 2 729 2 981 3 632 3 576 3 807 4 028 3 976 3 980 3 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 263 1 365 1 491 1 816 1 788 1 904 1 343 1 988 1 990 1 925
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 226 195 382 392 377 376 267 314 335 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -180 83 -260 13 -12 -12 81 113 175 -24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,48% -8,45% -17,92% 1,57% -6,07% -5,49% 1,31% -0,10% 3,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,92% 9,41% -34,75% 1,12% -1,61% -1,86% 7,89% 11,82% 16,31% -4,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,21% 2,97% -8,79% 0,28% -0,45% -0,47% 1,89% 2,74% 4,25% -1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,83% 37,85% 33,31% 35,74% 34,87% 33,31% 34,48% 31,29% 34,52% 30,75%
Rörelsekapital/omsättning 1,54% 8,02% 4,56% 10,88% 10,65% 10,30% 10,03% 9,23% 11,23% 10,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,76% 28,80% 22,41% 46,38% 40,53% 43,46% 45,57% 41,28% 45,68% 42,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,57% 63,07% 48,12% 82,00% 78,88% 81,25% 80,43% 78,78% 97,26% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...