Visa allt om Mast- och tornunderhåll Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 25 867 18 008 17 391 12 339 10 816 17 967 10 507 12 708 16 968 25 335
Övrig omsättning 187 142 822 402 111 37 193 118 147 253
Rörelseresultat (EBIT) 4 317 -78 4 154 214 -114 868 426 676 592 -124
Resultat efter finansnetto 4 106 -256 3 804 38 -278 674 224 403 289 -549
Årets resultat 2 035 450 1 936 24 166 262 189 179 289 -462
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 913 4 092 4 212 4 403 4 396 4 765 4 084 4 071 4 816 5 544
Omsättningstillgångar 10 401 6 237 9 974 4 087 3 164 5 675 3 079 2 935 3 858 3 315
Tillgångar 18 314 10 329 14 185 8 490 7 560 10 440 7 163 7 006 8 674 8 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 922 3 887 3 437 1 501 1 478 1 612 1 350 1 161 982 693
Obeskattade reserver 2 035 499 1 332 0 0 500 170 200 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 995 3 034 2 566 3 396 3 473 2 879 2 422 1 985 2 488 3 209
Kortfristiga skulder 8 362 2 909 6 849 3 593 2 610 5 449 3 221 3 661 5 203 4 957
Skulder och eget kapital 18 314 10 329 14 185 8 490 7 560 10 440 7 163 7 006 8 674 8 858
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 2 834 3 171 3 424 4 043
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 999 1 067 1 202 1 523
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 300 0 0 0 0
Omsättning 26 054 18 150 18 213 12 741 10 927 18 004 10 700 12 826 17 115 25 588
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 9 7 7 9 8 9 10 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 874 2 251 1 932 1 763 1 545 1 996 1 313 1 412 1 697 2 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 709 645 637 567 582 526 522 490 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 372 720 4 932 838 509 1 503 1 166 1 444 1 358 602
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,64% 3,55% 40,94% 14,08% -39,80% 71,00% -17,32% -25,11% -33,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,57% -0,66% 29,28% 2,52% -1,51% 8,31% 5,95% 9,71% 6,99% -1,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,69% -0,38% 23,89% 1,73% -1,05% 4,83% 4,05% 5,35% 3,57% -0,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,93% 58,87% 77,11% 65,49% 72,35% 60,64% 77,69% 71,82% 57,86% 46,65%
Rörelsekapital/omsättning 7,88% 18,48% 17,97% 4,00% 5,12% 1,26% -1,35% -5,71% -7,93% -6,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,00% 41,40% 31,55% 17,68% 19,55% 19,18% 20,70% 18,80% 11,32% 7,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,71% 88,79% 135,52% 96,16% 99,96% 95,34% 83,67% 62,09% 63,10% 58,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!