Visa allt om Cargo Oil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 36 205 31 055 32 983 30 245 30 083 28 925 26 684 28 736 27 810 26 763
Övrig omsättning 103 480 227 186 166 49 312 394 328 65
Rörelseresultat (EBIT) 530 -467 710 554 153 158 732 662 423 403
Resultat efter finansnetto 429 -540 638 462 38 25 590 545 313 362
Årets resultat 306 -229 498 328 122 -8 892 383 186 253
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 216 327 961 2 227 2 283 2 006 1 981 1 865 1 900
Omsättningstillgångar 7 400 7 105 6 943 8 565 6 187 8 763 8 094 7 975 7 859 6 638
Tillgångar 7 584 7 321 7 270 9 526 8 414 11 046 10 100 9 956 9 724 8 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 025 719 948 750 422 300 2 307 1 615 1 432 1 446
Obeskattade reserver 75 0 311 311 279 423 423 995 971 939
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 755 1 480 1 498 1 387 3 312 3 212 2 925 1 195 1 474 265
Kortfristiga skulder 5 729 5 122 4 514 7 078 4 401 7 112 4 444 6 151 5 846 5 889
Skulder och eget kapital 7 584 7 321 7 270 9 526 8 414 11 046 10 100 9 956 9 724 8 538
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 8 276 9 283 6 991
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 2 494 2 309 2 007
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 0 0 2 000 200 200 200
Omsättning 36 308 31 535 33 210 30 431 30 249 28 974 26 996 29 130 28 138 26 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 22 23 23 23 23 23 23 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 646 1 412 1 499 1 315 1 308 1 258 1 160 1 249 1 209 1 338
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 530 524 458 470 492 504 502 530 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 646 -266 936 825 400 389 895 757 544 515
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,58% -5,85% 9,05% 0,54% 4,00% 8,40% -7,14% 3,33% 3,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,99% -6,12% 9,77% 5,82% 1,90% 1,55% 7,37% 6,81% 4,50% 4,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,46% -1,44% 2,15% 1,83% 0,53% 0,59% 2,79% 2,36% 1,57% 1,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,70% 57,11% 61,97% 60,67% 61,48% 63,98% 69,73% 62,96% 69,95% 59,16%
Rörelsekapital/omsättning 4,62% 6,39% 7,36% 4,92% 5,94% 5,71% 13,68% 6,35% 7,24% 2,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,29% 9,82% 16,38% 10,42% 7,60% 5,70% 26,11% 24,02% 22,52% 25,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,16% 23,10% 42,71% 34,61% 40,63% 62,65% 97,01% 69,16% 65,02% 70,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!