Visa allt om Bengt & Lotta AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 2 725 2 683 2 626 2 337 2 514 2 444 2 058 2 353 2 184 2 700
Övrig omsättning 0 2 83 1 21 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 252 667 924 217 820 470 -64 336 55 465
Resultat efter finansnetto 358 656 924 227 819 471 -63 335 63 487
Årets resultat 210 374 544 285 478 275 107 192 37 307
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 414 434 445 398 398 399 373 377 386
Omsättningstillgångar 3 867 3 705 2 905 2 565 2 932 2 484 2 439 2 821 2 817 3 030
Tillgångar 3 897 4 119 3 339 3 009 3 330 2 882 2 837 3 194 3 194 3 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 791 3 101 2 727 2 533 2 647 2 469 2 494 2 587 2 595 2 809
Obeskattade reserver 693 603 430 200 323 118 0 201 115 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13 0 0 185 0 0 9 0 0
Kortfristiga skulder 413 403 182 277 175 295 343 397 484 506
Skulder och eget kapital 3 897 4 119 3 339 3 009 3 330 2 882 2 837 3 194 3 194 3 416
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 576 666 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 668 46 18 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 512 501 464 493
Utdelning till aktieägare 200 520 0 350 400 250 300 200 200 250
Omsättning 2 725 2 685 2 709 2 338 2 535 2 444 2 058 2 353 2 184 2 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 363 1 342 1 313 1 169 1 257 1 222 1 029 1 177 1 092 1 350
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 855 593 494 577 543 535 608 562 612 649
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 678 935 224 820 470 -64 340 64 478
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,57% 2,17% 12,37% -7,04% 2,86% 18,76% -12,54% 7,74% -19,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,29% 16,41% 27,67% 7,54% 24,62% 16,34% -2,19% 10,68% 2,00% 14,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,28% 25,20% 35,19% 9,71% 32,62% 19,27% -3,01% 14,49% 2,93% 18,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,59% 86,43% 85,26% 88,19% 93,87% 85,27% 86,25% 87,93% 88,14% 86,63%
Rörelsekapital/omsättning 126,75% 123,07% 103,69% 97,90% 109,67% 89,57% 101,85% 103,02% 106,82% 93,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,49% 86,70% 91,72% 89,37% 87,06% 88,86% 87,91% 85,90% 84,05% 84,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 871,67% 856,08% 1 424,18% 817,69% 1 505,14% 786,44% 652,19% 686,90% 563,84% 583,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!