Visa allt om Espresso House Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 312 404 1 179 028 1 632 732 1 486 034 1 351 642 1 222 209 1 066 657 847 309 705 336 579 185
Övrig omsättning 37 077 71 160 19 121 13 715 5 736 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -7 145 -110 584 144 465 125 368 117 094 79 695 135 914 100 362 75 175 46 423
Resultat efter finansnetto -3 744 -134 310 130 962 120 995 112 810 75 432 115 652 90 658 67 939 40 036
Årets resultat -6 460 -43 697 -11 401 -4 940 234 7 600 -6 989 50 382 -230 5
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 366 290 1 235 582 1 082 719 1 015 705 865 419 638 929 468 830 479 121 312 095 282 534
Omsättningstillgångar 113 564 111 472 145 462 155 847 192 466 141 835 131 691 137 907 91 375 75 220
Tillgångar 1 479 855 1 347 054 1 228 181 1 171 552 1 057 885 780 764 600 521 617 028 403 470 357 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 262 186 722 65 419 76 820 81 760 81 526 73 926 80 915 30 533 8 605
Obeskattade reserver 102 122 102 122 182 122 193 122 216 122 232 122 180 122 88 122 81 473 39 748
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 329 080 348 106 344 204 320 299 417 436 232 990 144 442 239 510 136 298 177 464
Kortfristiga skulder 868 391 710 104 636 436 581 311 342 567 234 126 202 031 208 481 155 166 131 937
Skulder och eget kapital 1 479 855 1 347 054 1 228 181 1 171 552 1 057 885 780 764 600 521 617 028 403 470 357 754
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 4 040 1 529 1 560 - 0 0 3 080 5 816 3 047 2 806
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 413 505 379 519 445 091 398 988 368 788 331 860 289 406 236 601 201 482 170 555
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 3 620 3 551 4 381 5 734 - -
Sociala kostnader 122 854 129 336 139 165 139 985 127 050 104 199 84 221 63 472 52 012 44 067
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 349 481 1 250 188 1 651 853 1 499 749 1 357 378 1 222 209 1 066 657 847 309 705 336 579 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 704 1 511 1 719 1 697 1 483 1 217 1 202 835 699 511
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 770 780 950 876 911 1 004 887 1 015 1 009 1 133
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 319 342 345 318 338 371 314 366 369 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 119 171 57 293 250 878 237 442 206 742 153 908 188 024 139 180 105 775 72 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,31% -27,79% 9,87% 9,94% 10,59% 14,58% 25,89% 20,13% 21,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,31% -8,19% 11,92% 11,17% 11,26% 10,61% 23,46% 16,82% 18,76% 13,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,47% -9,35% 8,96% 8,80% 8,81% 6,78% 13,21% 12,25% 10,73% 8,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,49% 73,98% 77,60% 77,76% 78,40% 79,20% 78,47% 78,60% 78,53% 77,33%
Rörelsekapital/omsättning -57,51% -50,77% -30,07% -28,63% -11,11% -7,55% -6,59% -8,33% -9,04% -9,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,56% 19,77% 16,89% 19,41% 23,66% 33,63% 35,71% 24,25% 23,32% 10,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,02% 12,31% 16,58% 22,02% 47,98% 52,61% 57,17% 59,32% 52,63% 50,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!