Visa allt om Bronco Transmission Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 40 553 38 999 54 168 43 618 48 194 34 410 30 511 30 148 16 546 22 718
Övrig omsättning 293 1 179 733 402 194 300 19 147 476 156
Rörelseresultat (EBIT) 3 292 4 532 7 544 4 903 5 133 4 934 2 851 2 357 -244 486
Resultat efter finansnetto 5 242 4 463 7 482 4 803 4 990 4 821 2 735 2 216 588 571
Årets resultat 3 517 3 085 4 595 2 968 3 277 3 091 1 656 1 924 660 510
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 124 6 033 6 205 6 658 6 995 6 707 6 263 5 859 8 394 7 066
Omsättningstillgångar 29 969 31 100 24 469 35 462 17 875 17 975 16 149 11 291 5 876 6 547
Tillgångar 34 093 37 133 30 674 42 120 24 870 24 682 22 412 17 150 14 270 13 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 032 17 515 14 429 11 834 10 866 9 600 8 209 6 710 5 314 4 803
Obeskattade reserver 9 195 8 438 7 944 6 354 5 393 4 671 3 850 3 290 1 897 2 096
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 766 1 934 2 102 2 270 2 438 2 606 2 774 3 702 3 110
Kortfristiga skulder 3 866 9 414 6 366 21 829 6 340 7 972 7 748 4 376 3 357 3 603
Skulder och eget kapital 34 093 37 133 30 674 42 120 24 870 24 682 22 412 17 150 14 270 13 612
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 144 1 819 1 422 1 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 833 753 791 865
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 2 000 0 160 156 156 150
Omsättning 40 846 40 178 54 901 44 020 48 388 34 710 30 530 30 295 17 022 22 874
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 759 6 500 9 028 8 724 9 639 6 882 7 628 7 537 4 137 5 680
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 998 792 820 839 832 793 754 667 582 658
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 689 4 918 8 076 5 425 5 679 5 467 3 449 2 704 190 915
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,98% -28,00% 24,19% -9,49% 40,06% 12,78% 1,20% 82,21% -27,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,48% 12,24% 24,61% 11,65% 20,65% 20,00% 12,73% 13,80% 5,27% 5,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,01% 11,66% 13,94% 11,25% 10,65% 14,34% 9,35% 7,85% 4,54% 3,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,14% 28,87% 28,46% 27,86% 25,79% 34,37% 30,34% 25,84% 25,53% 27,19%
Rörelsekapital/omsättning 64,37% 55,61% 33,42% 31,26% 23,93% 29,07% 27,53% 22,94% 15,22% 12,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,73% 64,89% 67,24% 39,86% 60,61% 53,66% 50,03% 54,09% 47,61% 46,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 743,59% 298,58% 357,05% 139,09% 259,94% 168,73% 176,59% 209,32% 143,28% 132,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!