Visa allt om Dynalyse Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 18 088 9 698 16 348 15 690 10 988 11 361 10 272 9 500 7 348 10 217
Övrig omsättning 306 23 64 16 27 41 84 718 383 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 509 809 1 476 1 597 803 171 729 1 241 253 1 445
Resultat efter finansnetto 2 504 792 1 430 1 562 779 146 696 1 227 243 1 499
Årets resultat 1 968 614 1 070 1 195 592 93 550 937 193 1 120
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
Omsättningstillgångar 10 244 6 569 5 538 6 961 4 019 4 310 6 143 4 650 3 891 4 634
Tillgångar 10 330 6 654 5 624 7 047 4 105 4 396 6 229 4 736 3 976 4 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 324 4 356 3 742 3 172 1 977 1 385 2 332 2 805 2 769 2 996
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 90 48 82 78 55 0 103 190 147 204
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 916 2 250 1 800 3 796 2 073 2 954 3 794 1 740 1 061 1 519
Skulder och eget kapital 10 330 6 654 5 624 7 047 4 105 4 396 6 229 4 736 3 976 4 719
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 242 2 173 1 872 2 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - 958 923 784 996
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 1 041 1 023 900 420
Omsättning 18 394 9 721 16 412 15 706 11 015 11 402 10 356 10 218 7 731 10 217
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 015 1 616 2 725 2 615 1 831 2 272 2 568 2 375 1 837 2 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 899 521 843 724 786 816 825 805 687 854
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 509 809 1 476 1 597 803 171 746 1 241 253 1 450
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 86,51% - 4,19% 42,79% -3,28% 10,60% 8,13% 29,29% -28,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,29% 12,16% 26,24% 22,66% 19,56% 3,89% 11,70% 26,20% 6,46% 32,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,87% 8,34% 9,03% 10,18% 7,31% 1,51% 7,10% 13,06% 3,50% 14,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,85% 52,21% 51,21% 52,80% 64,73% 54,94% 56,71% 57,19% 59,91% 66,26%
Rörelsekapital/omsättning 34,98% 44,53% 22,87% 20,17% 17,71% 11,94% 22,87% 30,63% 38,51% 30,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,22% 65,46% 66,54% 45,01% 48,16% 32,52% 37,44% 59,23% 69,64% 63,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,69% 247,78% 242,89% 157,22% 150,12% 115,34% 137,59% 208,97% 269,37% 207,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!