Visa allt om Voksab Bygg AB
Visa allt om Voksab Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 533 8 736 6 640 8 341 7 459 8 185 7 315 2 385 2 795 2 936
Övrig omsättning 62 - 6 - 90 - - - 1 111
Rörelseresultat (EBIT) 642 961 -488 1 937 1 400 1 491 1 272 261 339 519
Resultat efter finansnetto 643 965 -485 1 942 1 409 1 498 1 291 389 337 572
Årets resultat 374 561 52 1 126 762 817 713 297 217 406
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 69 180 209 305 307 61 121 192 266
Omsättningstillgångar 3 023 3 541 3 148 4 115 3 182 3 196 2 953 1 987 1 803 1 823
Tillgångar 3 048 3 610 3 328 4 324 3 486 3 503 3 013 2 108 1 995 2 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 538 1 064 502 1 450 1 024 1 062 945 732 634 918
Obeskattade reserver 1 630 1 470 1 230 1 795 1 305 945 565 255 270 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 53 55 106 149 23 66 108 144
Kortfristiga skulder 881 1 076 1 542 1 024 1 051 1 347 1 481 1 055 983 782
Skulder och eget kapital 3 048 3 610 3 328 4 324 3 486 3 503 3 013 2 108 1 995 2 089
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 445 362 400 357
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 812 2 125 2 204 2 150 2 337 1 626 353 404 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 761 730 832 828 833 581 260 330 314
Utdelning till aktieägare 400 900 0 1 000 700 800 700 500 200 500
Omsättning 6 595 8 736 6 646 8 341 7 549 8 185 7 315 2 385 2 796 3 047
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 5 7 7 7 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 307 1 747 1 107 1 668 1 066 1 169 1 045 795 932 979
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 525 499 625 441 464 386 331 390 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 673 1 072 -375 2 033 1 496 1 621 1 342 332 413 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,22% 31,57% -20,39% 11,82% -8,87% 11,89% 206,71% -14,67% -4,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,10% 26,93% -14,30% 45,19% 40,91% 42,99% 42,98% 18,74% 18,15% 27,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,84% 11,13% -7,17% 23,43% 19,12% 18,40% 17,70% 16,56% 12,95% 19,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,89% 50,80% 49,05% 70,54% 65,92% 66,66% 67,70% 54,00% 66,65% 63,11%
Rörelsekapital/omsättning 32,79% 28,22% 24,19% 37,06% 28,57% 22,59% 20,12% 39,08% 29,34% 35,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,36% 61,24% 43,91% 65,91% 56,96% 50,20% 45,18% 43,64% 41,52% 52,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 343,13% 329,09% 192,28% 391,11% 292,29% 237,27% 199,39% 150,24% 176,50% 221,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...