Visa allt om VASEPROJEKT AB
Visa allt om VASEPROJEKT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 0 183 934 814 4 143 4 325 3 095 3 320 4 514
Övrig omsättning - - 283 2 690 110 42 198 107 94
Rörelseresultat (EBIT) -57 -9 -20 49 -213 408 174 -506 -262 447
Resultat efter finansnetto -57 -8 -19 52 -217 406 173 -526 -253 454
Årets resultat -57 -8 8 52 -217 333 173 -490 -253 454
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 011 1 008 1 763 1 535 1 452 1 854 1 799
Omsättningstillgångar 138 210 291 632 1 254 1 188 875 838 1 114 1 530
Tillgångar 138 210 291 1 643 2 262 2 951 2 410 2 290 2 968 3 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 184 271 443 391 808 645 472 1 062 1 515
Obeskattade reserver 0 0 0 27 27 27 0 0 36 36
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 011 1 008 1 607 1 535 1 398 1 391 1 304
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 100 43
Kortfristiga skulder 12 26 20 162 835 509 230 420 379 432
Skulder och eget kapital 138 210 291 1 643 2 262 2 951 2 410 2 290 2 968 3 330
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 343 426 691 924 874
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 84 38 230 329 112 280 213 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 37 20 170 272 260 411 474 380
Utdelning till aktieägare 0 0 80 180 0 200 170 0 0 200
Omsättning 4 0 466 936 1 504 4 253 4 367 3 293 3 427 4 608
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 2 2 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 183 934 407 2 072 4 325 1 032 1 107 1 505
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 137 143 211 480 780 500 584 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -57 -9 -20 49 -213 447 228 -506 -45 539
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -80,41% 14,74% -80,35% -4,21% 39,74% -6,78% -26,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -41,30% - -6,19% 3,23% -9,37% 13,86% 7,22% -21,97% -8,56% 13,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 425,00% - -9,84% 5,67% -26,04% 9,87% 4,02% -16,25% -7,65% 10,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -375,00% - 54,10% 78,16% 65,97% 64,35% 52,16% 66,56% 78,13% 65,62%
Rörelsekapital/omsättning 3 150,00% - 148,09% 50,32% 51,47% 16,39% 14,91% 13,51% 22,14% 24,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,03% 87,62% 93,13% 28,17% 18,17% 28,05% 26,76% 20,61% 36,65% 46,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 150,00% 807,69% 1 455,00% 390,12% 150,18% 233,40% 380,43% 199,52% 293,93% 354,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...