Visa allt om Golvbolaget i Arlöv AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 68 643 66 664 62 452 63 374 44 771 51 299 50 783 46 096 41 517 43 464
Övrig omsättning 876 1 000 675 392 548 886 246 1 74 450
Rörelseresultat (EBIT) 2 629 3 920 4 437 3 751 2 977 4 357 4 437 3 541 3 834 2 003
Resultat efter finansnetto 1 592 2 834 3 387 3 718 2 995 4 370 4 493 3 563 3 900 2 073
Årets resultat 19 556 603 536 481 1 861 142 2 297 2 195 983
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 460 749 1 069 1 394 52 69 0 34 533 47
Omsättningstillgångar 27 007 21 549 20 501 19 831 14 002 10 765 11 735 12 549 9 880 13 154
Tillgångar 27 468 22 298 21 570 21 225 14 054 10 834 11 735 12 583 10 413 13 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 770 4 751 4 195 3 593 3 057 2 576 714 3 073 2 776 2 581
Obeskattade reserver 1 573 1 573 2 723 3 706 3 770 3 470 3 570 4 170 3 688 2 795
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 150 1 350 1 550 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 974 14 624 13 102 13 927 7 227 4 788 7 450 5 340 3 950 7 825
Skulder och eget kapital 27 468 22 298 21 570 21 225 14 054 10 834 11 735 12 583 10 413 13 201
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 030 1 030 1 082 1 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 180
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 625 7 288 7 054 6 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 4 033 3 993 3 111 3 169
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 000 2 000
Omsättning 69 519 67 664 63 127 63 766 45 319 52 185 51 029 46 097 41 591 43 914
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 29 25 25 23 23 19 19 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 214 2 299 2 498 2 535 1 947 2 230 2 673 2 426 2 185 2 173
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 546 644 642 612 621 648 626 591 579
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 954 4 245 4 762 4 076 2 977 4 374 4 443 3 550 3 972 2 024
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,97% 6,74% -1,45% 41,55% -12,73% 1,02% 10,17% 11,03% -4,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,57% 17,58% 20,57% 17,68% 21,31% 40,34% 38,36% 28,34% 37,53% 15,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,83% 5,88% 7,10% 5,92% 6,69% 8,52% 8,87% 7,74% 9,41% 4,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,49% 36,68% 41,28% 40,06% 47,55% 44,42% 41,77% 43,02% 49,39% 49,25%
Rörelsekapital/omsättning 10,25% 10,39% 11,85% 9,32% 15,13% 11,65% 8,44% 15,64% 14,28% 12,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,83% 26,81% 29,30% 30,55% 42,68% 48,76% 29,81% 50,27% 54,28% 35,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,02% 118,62% 141,02% 126,77% 173,78% 198,37% 144,70% 217,94% 219,09% 157,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!