Visa allt om LB-Ölands Glas AB
Visa allt om LB-Ölands Glas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 899 9 651 8 550 7 895 8 048 10 537 13 170 13 117 12 313 12 167
Övrig omsättning 247 150 125 - 42 43 114 172 - 20
Rörelseresultat (EBIT) -378 244 687 411 295 334 64 240 427 -39
Resultat efter finansnetto -394 238 683 403 286 289 7 220 334 -89
Årets resultat -483 -31 133 284 158 162 -152 170 174 -71
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 193 187 143 111 95 551 255 264 336
Omsättningstillgångar 1 532 1 927 1 626 1 660 1 665 2 284 1 510 2 576 3 046 2 810
Tillgångar 1 709 2 119 1 813 1 804 1 775 2 379 2 061 2 831 3 310 3 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 99 634 731 599 744 671 509 721 585 472
Obeskattade reserver 0 0 56 0 208 138 70 0 8 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 456 250 0 0 0 0 174 442 304 423
Kortfristiga skulder 1 152 1 236 1 026 1 206 823 1 570 1 308 1 668 2 412 2 252
Skulder och eget kapital 1 709 2 119 1 813 1 804 1 775 2 379 2 061 2 831 3 310 3 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 392 300 304 314 675
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 012 2 621 2 165 2 343 2 584 3 536 3 593 3 341 2 575
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 984 835 768 898 1 080 1 420 1 415 1 243 1 205
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 150 15 0 0 0 60
Omsättning 8 146 9 801 8 675 7 895 8 090 10 580 13 284 13 289 12 313 12 187
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 5 5 7 10 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 317 1 379 1 221 1 579 1 610 1 505 1 317 1 093 1 026 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 608 575 497 593 653 590 531 500 413 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -362 260 703 419 309 409 156 341 529 63
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,15% 12,88% 8,30% -1,90% -23,62% -19,99% 0,40% 6,53% 1,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,88% 11,61% 38,00% 22,84% 16,73% 14,25% 3,25% 9,01% 12,96% -1,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,73% 2,55% 8,06% 5,22% 3,69% 3,22% 0,51% 1,94% 3,48% -0,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,32% 56,84% 64,77% 59,54% 60,47% 59,04% 57,54% 54,27% 32,23% 56,19%
Rörelsekapital/omsättning 4,81% 7,16% 7,02% 5,75% 10,46% 6,78% 1,53% 6,92% 5,15% 4,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,79% 29,92% 42,73% 33,20% 50,55% 32,48% 27,20% 25,47% 17,85% 15,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,19% 110,19% 128,07% 111,36% 164,16% 127,01% 80,81% 90,05% 83,79% 80,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...