Visa allt om Gävle Stadshus Aktiebolag
Visa allt om Gävle Stadshus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 677 528 2 696 615 2 691 641 2 644 647 2 593 631 2 575 956 2 478 135 2 473 159 2 271 571 2 120 068
Övrig omsättning 66 580 136 665 65 308 22 380 23 415 18 029 18 451 22 228 18 529 24 025
Rörelseresultat (EBIT) 432 750 527 483 475 890 469 481 403 606 449 822 401 576 270 882 345 097 419 480
Resultat efter finansnetto 291 310 388 100 622 223 218 953 134 049 154 890 110 190 104 247 128 630 113 676
Årets resultat 233 290 324 997 564 425 189 879 130 436 201 536 87 288 91 497 113 054 69 737
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 085 739 10 400 696 9 904 253 9 560 258 9 418 028 9 253 056 8 932 420 8 675 238 8 155 238 7 453 800
Omsättningstillgångar 532 846 285 367 368 735 376 338 435 960 373 695 395 553 407 836 320 445 269 859
Tillgångar 11 618 585 10 686 063 10 272 988 9 936 596 9 853 988 9 626 751 9 327 973 9 083 074 8 475 683 7 723 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 207 755 2 740 046 2 192 182 1 339 198 1 155 694 1 035 483 843 847 756 559 665 061 552 040
Minoritetsintressen 45 051 0 42 028 41 854 42 047 41 365 41 093 42 362 39 897 24 420
Avsättningar (tkr) 362 265 335 589 324 520 317 177 273 848 268 786 300 068 274 700 266 561 271 545
Långfristiga skulder 6 245 410 6 579 685 6 830 513 7 495 127 7 549 527 7 336 185 7 010 612 6 842 913 6 494 504 5 974 963
Kortfristiga skulder 1 758 104 1 030 743 883 745 743 240 832 872 944 932 1 132 353 1 166 540 1 009 660 900 691
Skulder och eget kapital 11 618 585 10 686 063 10 272 988 9 936 596 9 853 988 9 626 751 9 327 973 9 083 074 8 475 683 7 723 659
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 10 701 11 850 12 043 10 777 9 414 9 819 7 856 7 373 7 169 6 825
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 255 276 252 847 284 046 264 783 232 301 220 765 213 258 206 537 191 801 169 559
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 110 847 109 491 127 317 110 316 105 476 99 667 99 748 91 610 95 944 85 346
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 744 108 2 833 280 2 756 949 2 667 027 2 617 046 2 593 985 2 496 586 2 495 387 2 290 100 2 144 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 579 592 654 648 573 555 547 524 522 480
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 624 4 555 4 116 4 081 4 526 4 641 4 530 4 720 4 352 4 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 717 700 694 635 653 641 630 633 615 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 978 045 1 026 000 975 967 945 440 825 262 841 862 778 108 638 840 695 948 709 940
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,71% 0,18% 1,78% 1,97% 0,69% 3,95% 0,20% 8,87% 7,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,77% 5,20% 8,28% 4,93% 4,34% 4,74% 4,36% 3,94% 4,76% 5,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,35% 20,60% 31,61% 18,53% 16,49% 17,72% 16,42% 14,49% 17,75% 20,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,11% 82,79% 84,95% 83,75% 82,10% 81,48% 79,41% 75,95% 79,67% 81,40%
Rörelsekapital/omsättning -45,76% -27,64% -19,13% -13,87% -15,30% -22,18% -29,73% -30,68% -30,34% -29,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,61% 25,64% 21,34% 13,48% 11,73% 10,76% 9,05% 8,33% 7,85% 7,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,57% 26,40% 39,93% 47,33% 49,94% 36,06% 31,25% 33,57% 30,57% 28,81%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 909 2 372 2 128 1 852 1 611 1 611 1 611 1 250 1 256 1 202
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 635 -4 000 -4 707 -3 107 -4 422 -3 081 -3 790 -3 031 -2 769 -3 459
Resultat efter finansnetto -11 459 49 814 166 832 -21 054 20 085 -31 005 -40 493 -2 889 9 170 -27 269
Årets resultat 9 905 98 428 188 807 13 841 28 866 -21 713 -28 921 5 790 16 142 -9 722
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 527 550 2 327 302 2 130 460 1 830 955 1 700 059 1 597 848 1 553 328 1 531 039 1 529 151 1 506 681
Omsättningstillgångar 33 765 65 137 25 372 897 9 472 820 42 196 52 029 30 621 66 165
Tillgångar 2 561 315 2 392 439 2 155 832 1 831 852 1 709 531 1 598 668 1 595 524 1 583 068 1 559 772 1 572 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 568 988 1 279 083 1 000 654 521 847 518 006 441 810 468 153 464 646 434 535 398 855
Obeskattade reserver 13 400 13 400 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 754 000 876 890 966 890 966 890 966 890 966 890 964 500 964 500 964 500 963 500
Kortfristiga skulder 224 927 223 066 188 288 343 115 224 635 189 968 162 870 153 922 160 737 210 491
Skulder och eget kapital 2 561 315 2 392 439 2 155 832 1 831 852 1 709 531 1 598 668 1 595 524 1 583 068 1 559 772 1 572 846
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 497 387 408 249 278 272 244 210 195 187
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 156 122 131 63 72 78 69 57 59 61
Utdelning till aktieägare 46 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 9 900 0 0 0
Omsättning 2 909 2 372 2 128 1 852 1 611 1 611 1 611 1 250 1 256 1 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 635 -4 000 -4 707 -3 107 -4 422 -3 081 -3 790 -3 031 -2 769 -3 459
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,64% 11,47% 14,90% 14,96% 0,00% 0,00% 28,88% -0,48% 4,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,25% 2,96% 9,02% 0,80% 3,36% 0,55% 0,03% 1,71% 2,72% 2,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 218,80% 2 988,24% 9 137,69% 789,74% 3 565,92% 543,39% 34,26% 2 161,44% 3 374,84% 2 635,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6 571,40% -6 658,05% -7 655,83% -18 478,29% -13 355,87% -11 741,03% -7 490,63% -8 151,44% -10 359,55% -12 007,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,67% 53,90% 46,42% 28,49% 30,30% 27,64% 29,34% 29,35% 27,86% 25,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,01% 29,20% 13,48% 0,26% 4,22% 0,43% 25,91% 33,80% 19,05% 31,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...