Visa allt om Butikskonsult Kumla AB
Visa allt om Butikskonsult Kumla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 142 654 112 134 104 019 87 488 101 881 99 186 72 637 66 087 74 212 66 987
Övrig omsättning 263 414 3 270 19 189 77 86 584 148 149
Rörelseresultat (EBIT) 3 215 4 191 4 431 72 4 453 3 243 -1 880 2 839 2 703 2 805
Resultat efter finansnetto 3 173 4 218 4 501 8 4 312 2 904 -1 941 2 872 2 702 2 741
Årets resultat 1 821 2 897 2 987 18 2 229 1 343 87 1 783 1 662 1 645
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 658 3 331 3 996 9 227 10 159 9 778 9 397 5 713 6 534 6 324
Omsättningstillgångar 40 973 36 334 27 404 26 651 28 395 36 723 27 263 26 750 18 143 20 427
Tillgångar 43 631 39 665 31 400 35 878 38 554 46 501 36 660 32 464 24 678 26 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 048 11 226 11 330 8 342 8 825 7 596 6 253 6 166 9 383 7 720
Obeskattade reserver 5 588 4 809 4 341 3 716 3 766 2 508 1 453 3 481 3 056 2 701
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 409 5 336 5 839 6 341 2 764 2 619 2 921
Kortfristiga skulder 24 995 23 629 15 729 23 411 20 627 30 559 22 614 20 053 9 620 13 409
Skulder och eget kapital 43 631 39 665 31 400 35 878 38 554 46 501 36 660 32 464 24 678 26 751
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 692 628 645 432 751 580 723 852 1 080 902
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 719 16 859 15 864 15 282 15 175 13 737 9 638 8 370 8 254 6 505
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 831 6 938 6 427 6 111 6 079 5 317 3 852 3 447 3 515 2 945
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 0 500 1 000 0 0 5 000 0
Omsättning 142 917 112 548 107 289 87 507 102 070 99 263 72 723 66 671 74 360 67 136
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 54 46 45 43 48 43 32 28 31 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 642 2 438 2 312 2 035 2 123 2 307 2 270 2 360 2 394 2 791
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 540 518 508 458 457 444 452 414 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 355 5 471 5 698 1 122 5 328 4 043 -1 286 3 339 3 131 3 286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,22% 7,80% 18,90% -14,13% 2,72% 36,55% 9,91% -10,95% 10,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,48% 10,94% 14,71% 0,55% 12,20% 7,13% -5,01% 9,05% 11,89% 11,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,29% 3,87% 4,44% 0,22% 4,62% 3,34% -2,53% 4,45% 3,95% 4,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,00% 35,62% 35,11% 21,83% 22,09% 20,28% 16,79% 19,85% 18,15% 17,47%
Rörelsekapital/omsättning 11,20% 11,33% 11,22% 3,70% 7,62% 6,21% 6,40% 10,13% 11,48% 10,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,90% 37,76% 46,87% 31,33% 30,09% 20,31% 19,98% 26,90% 46,94% 36,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,45% 93,14% 96,38% 70,98% 96,90% 88,87% 91,55% 101,65% 125,72% 116,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...