Visa allt om Feritex Luftbehandling AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 19 068 27 720 28 127 24 148 31 186 29 129 29 729 19 764 17 360 20 548
Övrig omsättning 5 631 192 65 126 140 0 131 0 109 0
Rörelseresultat (EBIT) 377 -872 -751 654 952 499 1 199 7 848 238
Resultat efter finansnetto 323 -875 -746 654 949 492 1 207 14 869 256
Årets resultat 264 -189 -212 485 574 252 1 000 111 445 160
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 1 744 1 815 1 840 1 964 2 049 2 083 2 206 2 061 2 136
Omsättningstillgångar 5 541 7 617 3 581 7 742 6 078 6 320 12 427 3 699 4 477 6 004
Tillgångar 5 606 9 361 5 396 9 582 8 042 8 369 14 510 5 905 6 538 8 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 098 834 1 023 1 735 1 750 1 675 2 123 1 623 2 012 2 067
Obeskattade reserver 0 0 686 1 220 1 220 1 076 932 1 027 1 185 948
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 508 8 527 3 687 6 627 5 072 5 617 11 455 3 255 3 341 5 125
Skulder och eget kapital 5 606 9 361 5 396 9 582 8 042 8 369 14 510 5 905 6 538 8 140
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 086 6 288 5 536 5 415 5 092
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 2 378 2 354 2 152 1 939 2 083
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 500 500 700 500 500 500
Omsättning 24 699 27 912 28 192 24 274 31 326 29 129 29 860 19 764 17 469 20 548
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 20 20 16 16 16 14 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 059 1 386 1 406 1 509 1 949 1 821 2 124 1 520 1 335 1 581
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 672 665 598 562 538 626 603 582 557
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 377 -827 -699 714 1 036 583 1 272 113 922 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,21% -1,45% 16,48% -22,57% 7,06% -2,02% 50,42% 13,85% -15,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,12% -9,32% -13,81% 6,83% 11,84% 5,96% 8,33% 0,27% 13,34% 3,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,09% -3,15% -2,65% 2,71% 3,05% 1,71% 4,06% 0,08% 5,02% 1,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,62% 63,82% 59,91% 56,49% 41,69% 43,06% 45,42% 54,78% 62,93% 50,83%
Rörelsekapital/omsättning 5,42% -3,28% -0,38% 4,62% 3,23% 2,41% 3,27% 2,25% 6,54% 4,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,59% 8,91% 28,87% 28,04% 33,59% 30,04% 19,64% 41,05% 44,13% 33,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,91% 89,33% 97,13% 116,83% 119,83% 112,52% 108,49% 113,64% 134,00% 117,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!