Visa allt om Öregrund Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 61 907 100 924 61 138 83 927 68 370 53 839 72 116 91 651 81 061 82 152
Övrig omsättning 1 222 413 427 647 291 261 22 222 226 235
Rörelseresultat (EBIT) 1 217 5 251 4 321 9 590 -2 179 927 -180 3 012 1 727 4 731
Resultat efter finansnetto 944 5 245 4 271 9 700 -1 975 820 -76 2 985 1 749 4 569
Årets resultat 667 3 315 2 547 7 112 -453 597 473 1 572 1 260 2 488
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 863 3 957 2 023 2 120 2 928 4 806 4 564 1 496 734 436
Omsättningstillgångar 19 358 29 658 28 574 25 590 18 133 20 282 12 648 28 046 25 644 29 121
Tillgångar 23 221 33 615 30 597 27 711 21 061 25 088 17 212 29 542 26 378 29 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 587 10 514 10 700 11 152 4 041 4 495 4 898 5 624 4 853 4 393
Obeskattade reserver 3 000 3 000 2 000 1 000 0 1 522 1 522 2 322 1 478 1 481
Avsättningar (tkr) 0 7 0 0 1 470 1 290 1 080 720 360 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 635 20 094 17 898 15 558 15 550 17 782 9 713 20 875 19 687 23 684
Skulder och eget kapital 23 221 33 615 30 597 27 711 21 061 25 088 17 212 29 542 26 378 29 557
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 9 901 10 344 9 738 9 518
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 4 058 3 773 3 738 3 226
Utdelning till aktieägare 1 200 0 3 500 3 000 0 0 1 000 1 200 800 800
Omsättning 63 129 101 337 61 565 84 574 68 661 54 100 72 138 91 873 81 287 82 387
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 29 28 28 26 25 26 28 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 211 3 480 2 184 2 997 2 630 2 154 2 774 3 273 3 002 3 160
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 635 641 567 532 542 527 540 532 522 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 284 5 361 4 474 9 762 -2 022 1 116 31 3 210 1 895 4 883
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,66% 65,08% -27,15% 22,75% 26,99% -25,34% -21,31% 13,06% -1,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,29% 15,71% 14,12% 35,12% -9,26% 3,69% -0,28% 10,20% 6,74% 16,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,99% 5,23% 7,07% 11,59% -2,85% 1,72% -0,07% 3,29% 2,19% 5,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,18% 27,28% 38,26% 33,15% 22,42% 33,15% 25,30% 24,65% 25,34% 26,95%
Rörelsekapital/omsättning 12,48% 9,48% 17,46% 11,95% 3,78% 4,64% 4,07% 7,82% 7,35% 6,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,06% 38,24% 40,07% 43,06% 19,19% 22,65% 35,35% 25,17% 22,77% 18,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,91% 146,85% 159,02% 163,79% 115,94% 113,23% 116,44% 134,35% 130,26% 122,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!