Visa allt om Mostorps Gård AB
Visa allt om Mostorps Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 927 21 140 21 575 20 570 16 829 14 937 13 141 11 460 11 046 9 912
Övrig omsättning 1 931 723 476 738 70 172 116 309 162 169
Rörelseresultat (EBIT) -320 1 349 671 466 -562 -353 233 1 399 170 703
Resultat efter finansnetto -42 958 102 -221 -1 218 -1 151 228 1 248 -201 413
Årets resultat -42 958 102 -221 -1 126 4 78 824 21 439
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 107 20 923 20 596 21 410 22 577 19 802 10 934 9 523 9 676 9 305
Omsättningstillgångar 7 493 8 526 6 256 6 934 5 893 5 598 5 804 5 489 7 077 5 275
Tillgångar 27 600 29 449 26 852 28 344 28 471 25 400 16 738 15 012 16 753 14 580
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 143 3 185 2 227 2 125 2 346 3 472 3 467 3 410 2 585 2 585
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 92 1 257 1 137 1 009 1 241
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 939 21 003 21 727 24 044 23 816 19 937 10 572 9 278 10 332 10 082
Kortfristiga skulder 4 517 5 261 2 899 2 175 2 308 1 899 1 441 1 188 2 826 672
Skulder och eget kapital 27 600 29 449 26 852 28 344 28 471 25 400 16 738 15 012 16 753 14 580
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 360 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 4 038 4 007 3 334 3 098 2 684 1 461 1 166 938 919
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 366 1 362 1 183 1 161 1 000 670 506 453 471
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Omsättning 19 858 21 863 22 051 21 308 16 899 15 109 13 257 11 769 11 208 10 081
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 12 12 12 10 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 494 1 626 1 798 1 714 1 402 1 494 2 190 2 292 2 209 1 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 421 450 378 356 380 415 371 314 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 559 3 202 2 413 2 484 1 587 1 444 1 688 2 792 1 546 1 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,20% -2,02% 4,89% 22,23% 12,67% 13,67% 14,67% 3,75% 11,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,21% 4,65% 2,51% 1,65% -1,50% -1,36% 2,26% 9,85% 1,04% 4,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,86% 6,48% 3,12% 2,27% -2,54% -2,31% 2,88% 12,90% 1,58% 7,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,97% 50,86% 56,79% 49,03% 52,47% 54,88% 60,32% 57,91% 51,88% 51,39%
Rörelsekapital/omsättning 16,60% 15,44% 15,56% 23,14% 21,30% 24,76% 33,20% 37,53% 38,48% 46,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,39% 10,82% 8,29% 7,50% 8,24% 13,94% 26,25% 28,30% 19,77% 23,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,09% 56,57% 67,06% 85,84% 45,67% 60,82% 159,82% 78,96% 95,44% 176,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...